o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2011-04-18


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 13 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-04-18
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusza Jabłońskiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 160 o zmianie w dniu 18 kwietnia 2011 roku stanu posiadania przez Centrozap S.A. akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  W dniu 18 kwietnia 2011 roku Centrozap S.A. objął 5.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, wyemitowanych przez Pronox Technology S.A. w upadłości układowej w ramach podwyższenia kapitału warunkowego po cenie emisyjnej 0,10 zł za 1 akcję.
  Przed dniem 18.04.2011 roku Centrozap SA posiadał 64.936.680 sztuk akcji Spółki Pronox Technology S.A., co stanowi 51,58% kapitału zakładowego Spółki i 50,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Pronox Technology S.A., z czego:
  a) 64.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 51,56 % kapitału zakładowego Spółki, dające 64.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 50,53 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Dodatkowo Spółki Grupy Kapitałowej Centrozap SA przed dniem 18.04.2011 roku posiadały następujące ilości akcji w Pronox Technology S.A. siedzibą w Katowicach:
  a) GKS GieKSa Katowice S.A. 5.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego Spółki, i dających 5.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,28% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) Centroekoenergia S.A. 1.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,19% kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,17% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  c) Centrozap Finanse sp. z o.o. 2.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 1,59% kapitału zakładowego Spółki, i dających 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po objęciu w/w akcji Spółki Centrozap SA posiada bezpośrednio 69.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., które stanowią 53,42% kapitału zakładowego Spółki, co daje 52,41% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: 69.920.180 to akcje na okaziciela zwykłe, natomiast stanowiące 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane.
  Stan posiadania w Pronox Technology S.A. Spółek Grupy Kapitałowej Centrozap SA nie zmienił się.
  W związku z powyższym pośrednio Centrozap SA posiada 9.000.000 sztuk akcji Pronox Technology SA na okaziciela, stanowiących 6,88 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 9.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,74 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Łącznie Centrozap SA bezpośrednio i pośrednio posiada 78.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., stanowiących 60,30 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 78.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 59,15 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  1) 78.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 60,29 % kapitału zakładowego Spółki, dające 78.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 59,12 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż nabywca akcji Pronox Technology S.A. – spółka Centrozap S.A. jest blisko związana z osobą pana Mariusza Jabłońskiego w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy. Pan Mariusz Jabłoński zasiada w organach zarządzających obu spółek.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-04-18 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-04-18 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-04-18
  Rok bieżący2011
  Numer13
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.