o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2012-03-26


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-26
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od CMS S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że spółka CMS S.A. z siedzibą w Katowicach zmieniła w dniach od 21 do 26 marca 2012 roku udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pronox S.A. w upadłości układowej do poziomu 3,96%. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w dniu 21 marca 2012 roku w efekcie giełdowych transakcji sprzedaży 1.000.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej po średniej cenie 0,12 zł za 1 akcję oraz w dniu 26 marca 2012 roku w efekcie jednej pozagiełdowej transakcji sprzedaży 1.000.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej po cenie 0,12 zł za 1 akcje. Sprzedane akcje stanowią łącznie 0,84% w kapitale zakładowym Pronox S.A. w upadłości układowej i dają prawo do wykonywania 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Pronox S.A. w upadłości układowej, stanowiąc 0,83% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. CMS S.A. przed realizacją powyższych transakcji posiadała 11.500.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,85% kapitału zakładowego Spółki i dających 11.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,79% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po powyższych transakcjach CMS S.A posiada 9.500.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,00% kapitału zakładowego Spółki i dających 9.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,96% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. CMS S.A. poinformowała dodatkowo, że jest Spółką powiązaną z Zarządem oraz Radą Nadzorczą Pronox S.A. w upadłości układowej. Prezes Zarządu Emitenta Pan Ireneusz Król posiada 33,4% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu CMS S.A., Wiceprezes Zarządu Emitenta Pan Mariusz Jabłoński posiada 33,3% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu CMS S.A., Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Adam Wysocki posiada 33,3% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu CMS S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-26 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-26 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-26
  Rok bieżący2012
  Numer18
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.