o RB: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Data: 2011-12-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 128 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z BFL Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi umowę sprzedaży przysługującego Spółce użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 7/31 o powierzchni 3.183 m2, k.m. 61 i działkę nr 105/26 o powierzchni 1.589 m2, k.m. 53 oraz własności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku o powierzchni użytkowej 3.013,00 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w Katowicach przy ulicy Ignacego Paderewskiego 32c. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00073841/1. Sprzedaż wieczystego użytkowania opisanej wyżej nieruchomości gruntowej nastąpiła za cenę 6.711.913,00 zł (sześć milionów siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT, natomiast zbycie własności budynku za cenę 10.604.087,00 zł (dziesięć milionów sześćset cztery tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT. Całkowita cena sprzedaży nieruchomości powiększona o podatek VAT wynosi 21.298.680,00 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Na przedmiotową transakcje Spółka uzyskała zgodę Nadzorcy Sądowego. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli nieobjętych układem, w tym wierzycieli zabezpieczonych na przedmiotowej nieruchomości. Wartość ewidencyjna netto przedmiotu umowy w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 15.705.790,60 zł (piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 60/100). Przedmiot umowy stanowią aktywa o znacznej wartości według kryterium wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Podmiotami nabywającymi aktywa nie występują powiązania.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-12-30 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-12-30
  Rok bieżący2011
  Numer128
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.