o RB: Zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
 • Data: 2011-01-14


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-01-14
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od akcjonariusza Spółki pana Dariusza Smagorowicza zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w związku z podwyższeniem w dniu 30 grudnia 2010 roku kapitału zakładowego Spółki do kwoty 12.590.748,00 zł (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) dokonanym na podstawie Uchwały numer 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku, nastąpiło zmniejszenie przysługującego mu udziału ponad 10 % w ogólnej liczbie głosów w Pronox Technology Spółce Akcyjnej w upadłości układowej. Pan Dariusz Smagorowicz posiada łącznie 10.744.814 sztuk akcji Spółki uprawniających do 12.039.628 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Powyższe akcje stanowią 8,53 % kapitału zakładowego Spółki i 9,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Uprzednio pan Dariusz Smagorowicz posiadał 10.744.814 sztuk akcji Spółki, uprawniających do 12.039.628 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, co stanowiło 10,44 % kapitału zakładowego Spółki i 11,41 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-01-14 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-01-14 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawiadomienie Akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-01-14
  Rok bieżący2011
  Numer1
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.