o RB: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji opóźnionej. Zawarcie znaczącej umowy.
 • Data: 2012-02-20


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-02-20
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Przekazanie do publicznej wiadomości informacji opóźnionej. Zawarcie znaczącej umowy.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Emitent, Spółka) zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazuje do wiadomości publicznej informację, której przekazanie opóźniono ze względu na słuszny interes Emitenta. Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej w dniu 30 grudnia 2011 roku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o opóźnieniu przekazania informacji do wiadomości publicznej. Informacja, której przekazanie opóźniono dotyczy zawarcia przez Pronox Spółkę Akcyjną w upadłości układowej w dniu 29 grudnia 2011 roku umowy na mocy której Emitent dokonał zakupu 19,00 % udziałów spółki WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria) od Spółki Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach. Udziały zostały nabyte łącznie za cenę 4.351.275,00 EUR (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć euro 00/100). Wartość umowy przeliczona na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji wyniosła 19.108.189,04 PLN (dziewiętnaście milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 04/100). Zgodnie z postanowieniami umowy podlegałaby ona rozwiązaniu w przypadku nieuzyskania prawomocności Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki. Działalność WoodinterKom GmbH związana jest z realizacją projektu inwestycyjnego w postaci budowy "Centrum głębokiej, bezodpadowej przeróbki drewna na terenie rejonu Ust-Kułomskiego Republiki Komi w Federacji Rosyjskiej". Projekt inwestycyjny objęty jest Programem Priorytetowym w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej, dzięki czemu posiada długoterminową gwarancję dostępu do drewna po preferencyjnych cenach. Inwestycja Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej w WoodinterKom GmbH ma charakter krótkoterminowy. Na obecnym etapie Spółka będzie realizowała dostawy biomasy drzewnej dla szeroko pojętej elektroenergetyki i ciepłownictwa.
  Warunki opisanej powyżej transakcji nie odbiegają od warunków typowych dla transakcji tego rodzaju. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-02-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-02-20 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułPrzekazanie do publicznej wiadomości informacji opóźnionej. Zawarcie znaczącej umowy.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-02-20
  Rok bieżący2012
  Numer9
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.