o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-06-22


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 27 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki Centrozap S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż zmienił swój stan posiadania zarówno bezpośrednio jak i pośrednio akcji w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach (Spółka) poprzez objęcie akcji Pronox Technology SA przez Centrozap SA oraz Spółki Grupy Kapitałowej Centrozap.

  Przed dniem 22.06.2011 roku Centrozap SA posiadał 53.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., które stanowią 37,85% kapitału zakładowego Spółki, co daje 37,19% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) 53.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 37,84 % kapitału zakładowego Spółki, dające 53.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 37,16 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Dodatkowo Spółki Grupy Kapitałowej Centrozap SA przed dniem 22.06.2011 roku posiadały następujące ilości akcji w Pronox Technology S.A. siedzibą w
  Katowicach:
  a) GKS GieKSa Katowice S.A. 5.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 3,86% kapitału zakładowego Spółki, i dających 5.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,79% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) Centroekoenergia S.A. 1.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,05% kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,03% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  c) Centrozap Finanse Sp. z o.o. 2.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 1,40% kapitału zakładowego Spółki, i dających 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,38% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  W dniu 22.06.2011 roku Centrozap S.A. objął 50.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela (8.320.000 sztuk akcji serii H oraz 41.680.000 sztuk akcji serii J) o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Pronox Technology SA, wyemitowanych przez Pronox Technology SA w ramach podwyższenia kapitału warunkowego po cenie emisyjnej 0,10 zł za 1 akcję.
  Ponadto w dniu 22.06.2010 roku spółki Grupy Kapitałowej Centrozap objęły:
  GKS GieKSa Katowice S.A. (Centrozap SA posiada 53,63% akcji w kapitale
  zakładowym) objęła 3.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Pronox Technology SA, wyemitowanych przez Pronox Technology SA w ramach podwyższenia kapitału warunkowego po cenie emisyjnej 0,10 zł za 1 akcję; Centroekoenergia S.A. (Centrozap SA posiada 100,0% akcji w kapitale zakładowym) objęła 1.600.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Pronox Technology SA, wyemitowanych przez Pronox Technology SA w ramach podwyższenia kapitału warunkowego po cenie emisyjnej 0,10 zł za 1 akcję; a Centrozap Finanse sp. z o.o. (Centrozap SA posiada 94,74% udziałów w kapitale zakładowym) objęła 1.400.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Pronox Technology SA, wyemitowanych przez Pronox Technology SA w ramach podwyższenia kapitału warunkowego po cenie emisyjnej 0,10 zł za 1 akcję; Po realizacji powyższych transakcji Centrozap SA posiada łącznie 103.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., które stanowią 52,36% kapitału zakładowego Spółki, i dających 103.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 51,70% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) 103.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 52,35 % kapitału zakładowego Spółki, dające 103.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 51,68 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po realizacji powyższych transakcji stan posiadania akcji Pronox Technology SA w Spółkach Grupy Kapitałowej Centrozap przedstawia się
  następująco:
  a) GKS GieKSa Katowice S.A. 8.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,28% kapitału zakładowego Spółki, i dających 8.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,23% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) Centroekoenergia S.A. 3.100.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,56% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,54% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  c) Centrozap Finanse Sp. z o.o. 3.400.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 1,71% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  W związku z powyższym pośrednio Centrozap SA posiada 15.000.000 sztuk akcji Pronox Technology SA na okaziciela, stanowiących 7,56 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,46 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Łącznie Centrozap SA bezpośrednio i pośrednio posiada 118.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., stanowiących 59,92 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 118.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 59,16% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  1) 118.920.680 to akcje na okaziciela stanowiące 59,91 % kapitału zakładowego Spółki, dające 118.920.680 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 59,14% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-22 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-06-22 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-06-22
  Rok bieżący2011
  Numer27
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.