o RB: Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
 • Data: 2011-10-18


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 74 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-10-18
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) informuje, że 18 października 2011 r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 października 2011 r. dotyczące rejestracji podwyższenia i zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki. Zarejestrowany kapitał zakładowy Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej wynosi 21.681.250,00 zł. i dzieli się na 216.812.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Spółki wynosi 219.389.113. Przedmiotowa rejestracja dotyczy 18.305.020 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł. każda, wyemitowanych i wydanych akcjonariuszom w ramach kapitału warunkowego w wyniku wykonania warrantów subskrypcyjnych. O podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku wydania akcjonariuszom 18.305.020 akcji zwykłych na okaziciela serii J wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku o podwyższeniu kapitału warunkowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.862.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 138.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda, Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 65/2011 z dnia 13 września 2011 roku.
  Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
  1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii A2,
  4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
  7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
  8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  10) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii G,
  11) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
  12) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii I,
  13) 132.200.000 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-10-18 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2011-10-18 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułRejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-10-18
  Rok bieżący2011
  Numer74
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.