o RB: Zmiana w Zarządzie Pronox Technology S.A.
 • Data: 2009-06-29


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 27 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-06-29
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana w Zarządzie Pronox Technology S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2009 roku rezygnacje z pełnionych w Zarządzie Spółki funkcji złożyli pan Dariusz Smagorowicz oraz pan Mariusz Jawoszek. Jednocześnie na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 ww. rozporządzenia Spółka informuje o powołaniu z dniem 30 czerwca 2009 roku do Zarządu Spółki pana Tomasza Minkiny.
  Pan Tomasz Minkina studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Pracę zawodową rozpoczął w Dagma Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, gdzie był zatrudniony na stanowisku handlowca (1992-1994), a następnie dyrektora ds. logistyki (1994-1999). Począwszy od 1999 roku pan Tomasz Minkina jest zatrudniony w ESM Logistics S.A. z siedzibą w Katowicach (uprzednio Pronox System S.A.) na stanowisku dyrektora finansowego. W latach 1999 – 2008 jednocześnie pełnił w tej spółce funkcję członka zarządu. Od 2009 roku pan Tomasz Minkina jest członkiem rady nadzorczej Easy Touch S.A. z siedzibą w Krakowie. Pan Tomasz Minkina nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Minkina nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-06-29 Maciej Sosiński Prezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana w Zarządzie Pronox Technology S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-06-29
  Rok bieżący2009
  Numer27
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.