RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2007-06-04


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-06-04
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. oświadcza, że w dniu 4 czerwca 2007 roku otrzymał od pana Dariusza Smagorowicza - Wiceprezesa Zarządu Spółki zawiadomienie (w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz paragrafu 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji, o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do
  określonych informacji poufnych) o powzięciu w dniu 1 czerwca 2007 roku informacji o przeniesieniu posiadania 4500 (słownie: cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii C Pronox Technology S.A. nabytych przez niego po cenie 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję na podstawie umowy zawartej w Katowicach. Wolumen transakcji wyniósł 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-06-04 Artur Mrozik Prezes Zarządu