o RB: Objęcie akcji Centrozap S.A.
 • Data: 2010-12-23


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 59 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-12-23
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Objęcie akcji Centrozap S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Centrozap Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach umowę objęcia 6.496.640 (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda spółki Centrozap Spółka Akcyjna za cenę 6.496.640,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), tj. po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję. Akcje będące przedmiotem umowy stanowią 1,9 % kapitału zakładowego Centrozap Spółki Akcyjnej i uprawniają do 1,9 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Centrozap Spółki Akcyjnej. Przed zrealizowaniem umowy objęcia Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej nie posiadała akcji Centrozap Spółki Akcyjnej. Źródłem finansowania nabycia aktywów jest pozyskanie środków ze sprzedaży akcji Agito Spółki Akcyjnej. Centrozap Spółka Akcyjna posiada 65.115.680 sztuk akcji Pronox Technology Spółka Akcyjna, stanowiących 63,28 % kapitału zakładowego Spółki i dających 65.132.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,75 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, ponadto pan Ireneusz Król oraz pan Mariusz Jabłoński zasiadają w organach zarządzających obu podmiotów. Przedmiot umowy objęcia stanowią aktywa o znacznej wartości według kryterium wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-12-23 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-12-23 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułObjęcie akcji Centrozap S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-12-23
  Rok bieżący2010
  Numer59
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.