o RB: Zmiana w Zarządzie Pronox Technology S.A.
 • Data: 2009-04-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 17 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-04-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana w Zarządzie Pronox Technology S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2009 roku Rada Nadzorcza Pronox Technology S.A. przyjęła rezygnację Prezesa Zarządu pana Artura Mrozika oraz powołała z dniem 4 maja 2009 roku do Zarządu Spółki pana Macieja Sosińskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.
  Pan Maciej Sosiński posiada średnie wykształcenie. Pan Maciej Sosiński prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Handlowo-Usługowa San-Bal z siedzibą w Opolu, F.P.H.U. Procom z siedzibą w Opolu, Procom II s.c. z siedzibą w Opolu, Procom Bis z siedzibą w Opolu, F.H.U. Procom z siedzibą w Opolu, Blue Velvet s.c. z siedzibą w Niemodlinie oraz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Blue Velvet Maciej Sosiński z siedzibą w Niemodlinie. Był zatrudniony w P.U.H. San-Bud z siedzibą w Opolu na stanowisku przedstawiciela handlowego, w Pronox System S.A. (obecnie ESM Logistics S.A.) z siedzibą w Katowicach na stanowisku specjalisty ds. windykacji oraz w Pronox Technology S.A. na stanowisku specjalisty ds. windykacji. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Procom S.A. (obecnie Pronox Technology S.A.) z siedzibą w Katowicach, funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Prokurenta Pronox Technology S.A. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ESM Logistics S.A. (uprzednio Pronox System S.A.), Członka Rady Nadzorczej Easy Touch S.A. z siedzibą w Krakowie, Prokurenta Klima – KSK Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Prezesa Zarządu Chameleon Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. Pan Maciej Sosiński jest wspólnikiem Klima – KSK Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. Pan Maciej Sosiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Pan Maciej Sosiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Sosiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-04-30 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana w Zarządzie Pronox Technology S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-04-30
  Rok bieżący2009
  Numer17
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.