RB: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszom na WZA
 • Data: 2007-07-10


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 34 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-10
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszom na WZA
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Spółka Pronox Technology S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała:

  1. złożone przez pana Macieja Sosińskiego zawiadomienie z dnia 6 lipca 2007 roku, w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o tym iż w dniu 5 lipca 2007 roku powziął on informację o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących mu na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, która nastąpiła w wyniku rejestracji w dniu 25 czerwca 2007 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach emisji 1.500.000 akcji serii E Pronox Technology S.A. Przed dokonaniem rejestracji pan Maciej Sosiński posiadał 3.070.000 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiadał udział w kapitale zakładowym wynoszący 39,31 % oraz 3.070.000 głosów na WZA stanowiących 28,22 % ogólnej liczby głosów. Po zarejestrowaniu zmian pan Maciej Sosiński posiada 3.070.000 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 32,98 % oraz 3.070.000 głosów na WZA stanowiących 24,80 % ogólnej liczby głosów.

  2. złożone przez pana Dariusza Smagorowicza zawiadomienie z dnia 6 lipca 2007 roku, w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o tym iż w dniu 5 lipca 2007 roku powziął on informację o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących mu na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, która nastąpiła w wyniku rejestracji w dniu 25 czerwca 2007 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach emisji 1.500.000 akcji serii E Pronox Technology S.A. Przed dokonaniem rejestracji pan Dariusz Smagorowicz posiadał 1.238.850 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiadał udział w kapitale zakładowym wynoszący 15,86 % oraz 2.477.700 głosów na WZA stanowiących 22,77 % ogólnej liczby głosów. Po zarejestrowaniu zmian pan Dariusz Smagorowicz posiada 1.238.850 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 13,31 % oraz 2.477.700 głosów na WZA stanowiących 20,01 % ogólnej liczby głosów.

  3. złożone przez panią Krystynę Jawoszek zawiadomienie z dnia 6 lipca 2007 roku, w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o tym, iż w dniu 5 lipca 2007 roku powzięła ona informację o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących jej na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, która nastąpiła w wyniku rejestracji w dniu 25 czerwca 2007 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach emisji 1.500.000 akcji serii E Pronox Technology S.A. Przed dokonaniem rejestracji pani Krystyna Jawoszek posiadała 614.000 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiadał udział w kapitale zakładowym wynoszący 7,86 % oraz 1.228.000 głosów na WZA stanowiących 11,29 % ogólnej liczby głosów. Po zarejestrowaniu zmian pani Krystyna Jawoszek posiada 614.000 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 6,60 % oraz 1.228.000 głosów na WZA stanowiących 9,92 % ogólnej liczby głosów.

  4. złożone przez pełnomocnika spółki Amada Investment LLC zawiadomienie z dnia 6 lipca 2007 roku, w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o tym, iż w dniu 5 lipca 2007 roku spółka Amada Investment LLC powzięła informację o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących jej na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, która nastąpiła w wyniku rejestracji w dniu 25 czerwca 2007 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach emisji 1.500.000 akcji serii E Pronox Technology S.A. Przed dokonaniem rejestracji Amada Investment LLC posiadała 614.000 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiadał udział w kapitale zakładowym wynoszący 7,86 % oraz 1.228.000 głosów na WZA stanowiących 11,29 % ogólnej liczby głosów. Po zarejestrowaniu zmian Amada Investment LLC posiada 614.000 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 6,60 % oraz 1.228.000 głosów na WZA stanowiących 9,92 % ogólnej liczby głosów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-10 Artur Mrozik Prezes Zarządu