o RB: Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 • Data: 2009-10-02


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 49 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-10-02
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) informuje, że otrzymał Uchwałę nr 378/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 1 października 2009 r. na mocy której postanowiono o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 493.387 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji serii A2 i 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji serii C2 oraz oznaczeniu ich kodem PLPRNTC00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPRNTC00017. Zarejestrowanie wskazanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. W przypadku gdy do obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie wskazane akcje, zarejestrowanie pod kodem PLPRNTC00017 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Informacja o zarejestrowaniu wskazanych akcji pod kodem PLPRNTC00017 i liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Uchwała nr 378/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-10-02 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2009-10-02 Tomasz MInkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułRejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKATOWICE
  UlicaPADEREWSKIEGO
  Nr32C
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-10-02
  Rok bieżący2009
  Numer49
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.