RB: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Data: 2007-07-05


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 30 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-05
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. działając na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 29 czerwca 2007 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Maciej Sosiński
  liczba akcji 3.070.000
  liczba głosów na WZA 3.070.000
  procentowy udział w liczbie głosów na WZA 42,65 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 28,22 %

  Dariusz Smagorowicz
  liczba akcji 1.233.850
  liczba głosów na WZA 2.467.700
  procentowy udział w liczbie głosów na WZA 34,28 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 22,68 %

  Secus Sp. z o.o.
  liczba akcji 1.259.250
  liczba głosów na WZA 1.259.250
  procentowy udział w liczbie głosów na WZA 17,49 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 11,57 %

  Artur Mrozik
  liczba akcji 184.200
  liczba głosów na WZA 368.400
  procentowy udział w liczbie głosów na WZA 5,12 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 3,39 %

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-05 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu