o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-06-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 47 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniach od 28 czerwca do 29 czerwca 2011 roku Canuela Holdings Limited w wyniku czterech pozagiełdowych transakcji zbył łącznie 39.420.180 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 19,86% kapitału zakładowego Spółki, i dających 39.420.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,60% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Pierwszą transakcją z dnia 29.06.2011r. była umowa sprzedaży 4.000.000 (słownie: cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Pronox Technology S.A. w upadłości układowej dających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ze spółką CMS S.A. z siedzibą w Katowicach. Powyższy pakiet stanowi 2,01% kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. oraz daje 1,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pronox Technology S.A. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały sprzedane po cenie 0,85 zł.
  Drugą transakcją z dnia 29.06.2011r. była umowa sprzedaży 15.714.980 (słownie: piętnaście milionów siedemset czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych Pronox Technology S.A. w upadłości układowej dających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ze spółką CMS S.A. z siedzibą w Katowicach. Powyższy pakiet stanowi 7,91% kapitału zakładowego Pronox Technology SA oraz daje 7,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pronox Technology S.A. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały sprzedane po cenie 0,85 zł.
  Trzecią transakcją z dnia 28.06.2011r. była umowa sprzedaży 9.705.200 (słownie: dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy dwieście) sztuk akcji imiennych Pronox Technology S.A. w upadłości układowej dających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ze spółką Predin Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławie. Powyższy pakiet stanowi 4,89% kapitału zakładowego Pronox Technology SA oraz daje 4,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pronox Technology S.A. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały sprzedane po cenie 0,85 zł.

  Czwartą transakcją z dnia 29.06.2011r. była umowa sprzedaży 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych Pronox Technology S.A. w upadłości układowej dających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z Panem Januszem Pałuckim zamieszkałym w Józefosławie. Powyższy pakiet stanowi 5,04% kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. oraz daje 4,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pronox Technology S.A. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały sprzedane po cenie 0,85 zł.

  Przed realizacją powyższych transakcji Spółka Canuela Holdings Limited posiadała 111.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 56,39% kapitału zakładowego Spółki, i dawały 111.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 55,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  • 111.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 56,39 % kapitału zakładowego Spółki, dające 111.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 55,65 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  • 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Po realizacji powyższych transakcji Spółka Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace posiada 72.516.500 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowią 36,53% kapitału zakładowego Spółki, i dających 72.533.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 36,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  • 72.500.000 to akcje zwykłe stanowiące 36,52 % kapitału zakładowego Spółki, dające 72.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 36,05 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  • 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-06-30 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-06-30
  Rok bieżący2011
  Numer47
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.