o RB: Zawarcie znaczącej umowy.
 • Data: 2007-11-29


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 51 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-11-29
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie znaczącej umowy.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany dokument Umowy Współpracy I nr 11/333/07/Z/PX (Umowa) zawartej 27 listopada 2007 roku pomiędzy Spółką i BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank). Na mocy przedmiotowej Umowy Bank przyznał Emitentowi prawo do korzystania w ramach określonego limitu z akredytyw otwieranych w USD, EUR i GBP. Limit został ustalony na okres od dnia podpisania Umowy do dnia 7 listopada 2008 roku, przy czym dopuszczono, aby ostateczny termin płatności akredytyw wykraczał poza podstawowy okres ważności limitu, lecz nie przekraczał daty 7 marca 2009 roku. Z tytułu zawarcia Umowy oraz
  udostępnienia produktu Spółka zapłaci Bankowi prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych BRE Banku S.A. Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki, wynikających z Umowy stanowią weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową. Ponadto Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Spółką i Bankiem przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-11-29 Artur Mrozik Prezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie znaczącej umowy.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2007-11-29
  Rok bieżący2007
  Numer51
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.