o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2010-01-18


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-01-18
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Akcjonariusza Spółki, pana Dariusza Smagorowicza zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o powzięciu w dniu 18 stycznia 2010 r. informacji, że w wyniku Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. o 5.000.000,00 zł w związku z emisją akcji serii G osiągnął w dniu 14 stycznia 2010 r. udział w ogólnej liczbie głosów spółki Pronox Technology S.A. w wysokości 30,88 %. Pan Dariusz Smagorowicz nabył akcje w ilości 16.500.000 sztuk po cenie 0,10 zł za 1 akcję. Obecnie pan Dariusz Smagorowicz posiada 17.817.014 akcji Pronox Technology S.A., co stanowi 30,04 % kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. Z powyższych akcji przysługuje Akcjonariuszowi 19.111.828 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Pronox Technology S.A. co stanowi 30,88 %. udziału w ogólnej liczbie głosów. Uprzednio pan Dariusz Smagorowicz posiadał 1.317.014 akcji Pronox Technology S.A., co stanowiło 14,15 % kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. Z akcji przysługiwało Akcjonariuszowi 2.611.828 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Pronox Technology S.A. co stanowiło 21,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-01-18 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-01-18 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-01-18
  Rok bieżący2010
  Numer7
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.