o RB: Rejestracja zmiany danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Data: 2012-04-24


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 43 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-04-24
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Rejestracja zmiany danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) oświadcza, że do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2012 roku w przedmiocie rejestracji zmian danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców wynikających z uprawomocnienia z dniem 23 marca 2012 roku Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód, Wydział X Gospodarczy z dnia 14 marca 2012 roku w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygnaturą X Gup 26/09/3. Postanowienie Sądu dotyczy wykreślenia z Działu 1, Rubryki 1 "Dane podmiotu" rejestru KRS oznaczenia "w upadłości układowej" dodanego do firmy pod którą spółka działa, wpisania w Dziale 6, Rubryka 5 "Informacja o postępowaniu upadłościowym" informacji o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz wykreślenia "Danych osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego".

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  +48 322075600 +48 322075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-04-24 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-04-24 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułRejestracja zmiany danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.+48 322075600
  Fax+48 322075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-04-24
  Rok bieżący2012
  Numer43
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.