o RB: Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z 30 grudnia 2009r.
 • Data: 2010-06-29


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 33 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-06-29
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z 30 grudnia 2009r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z NEUCA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu ( były Torfarm S.A. z siedzibą w Toruniu) aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 30 grudnia 2009r. nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Porcelanowej. Zgodnie z treści aneksu przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r., kupujący jest uprawniony wskazać osobę trzecią, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że został spełniony warunek wynikający umowy przedwstępnej, w dniu dzisiejszym 29 czerwca 2010 roku Spółka zawarła ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Katowice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej umowę oddania w użytkowanie wieczyste, do 05.12.2089 r. zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Katowicach w rejonie ulicy Porcelanowej, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 76/12 oraz 1935/86, obecnie zapisanych w księdze wieczystej KA1K/00042998/0 wraz z odpłatnym przeniesieniem własności części budynku hali magazynowej posadowionej na działce numer 76/12 na rzecz "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, przy czym na poczet ceny wynoszącej 1.178.000,00 zostały zaliczone nakłady poniesione przez spółkę na budowę budynku w części położonego na ww. działkach. Na przedmiotowe transakcje Spółka uzyskała zgodę Nadzorcy Sądowego. Zawarcie umowy przyrzeczonej będzie miało istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta za 2010 rok.


  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-06-29 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-06-29 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z 30 grudnia 2009r.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-06-29
  Rok bieżący2010
  Numer33
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.