RB: Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie zastawu.
 • Data: 2007-07-12


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 35 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-12
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie zastawu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 lipca 2007 roku Spółka zawarła z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks - Zmianę nr 2 do opisanej w Prospekcie emisyjnym Pronox Technology S.A. Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 18 lipca 2005 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu podwyższono kwotę kredytu do 10.000.000,00 zł oraz zmieniono prawne zabezpieczenia należności, które obecnie stanowią:
  - weksel własny In blanco wystawiony przez Spółkę,
  - zastaw rejestrowy na rzecz Fortis Bank Polska S.A. na stanowiących własność Spółki zapasach o wartości 7.000.000,00 zł ustanowiony na podstawie zawartej w dniu 11 lipca 2007 roku Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku; Przedmiot zastawu ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000,00 euro. Pomiędzy Pronox Technology S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Fortis Bank Polska S.A. i osobami nim zarządzającymi nie występują powiązania,
  - przelew praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów stanowiących przedmiot zastawu,
  - oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe wraz z egzekucją wydania przedmiotu zastawu rejestrowego.
  Ponadto w związku z zawarciem aneksu - Zmiany nr 2 Fortis Bank Polska S.A. wyraził zgodę na udostępnienie kredytu na kolejny bieżący okres udostępnienia tj. do dnia 12 sierpnia 2008 roku.
  Warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów kredytowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-12 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu