o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Podstawa prawna.
 • Data: 2010-10-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 43 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-10-21
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  Podstawa prawna.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusza Jabłońskiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 160 o zmianie w dniu 20 października 2010 roku stanu posiadania przez Centrozap S.A. akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. W dniu 20 października 2010 roku Centrozap S.A. objął 6.044.980 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, wyemitowanych przez Pronox Technology S.A. w upadłości układowej w ramach podwyższenia kapitału warunkowego po cenie emisyjnej 0,10 zł za 1 akcję. Ponadto Centrozap S.A. w dniu 20 października 2010 roku zawarł trzy umowy w wyniku których Centrozap S.A. zwiększył swój stan posiadania akcji w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej o kolejne 1.570.000 sztuk akcji. Średnia cena nabycia pakietu 1.570.000 sztuk akcji wyniosła 0,84 zł za 1 akcję. Przed dniem 20 października 2010 roku Centrozap S.A. posiadał łącznie 25.984.200 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, co stanowiło 34,06% kapitału zakładowego Spółki i 32,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Po realizacji wskazanych powyżej transakcji Centrozap S.A. posiada łącznie 33.599.180 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego Spółki i 31,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż nabywca akcji Pronox Technology S.A. – spółka Centrozap S.A. jest blisko związana z osobą pana Mariusza Jabłońskiego w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy. Pan Mariusz Jabłoński zasiada w organach zarządzających obu spółek.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-10-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-10-21 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Podstawa prawna.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-10-21
  Rok bieżący2010
  Numer43
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.