o RB: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.
 • Data: 2009-04-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-04-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2009 roku Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu Nr SPOWKP/2.2.1/1/24/468, tytuł Projektu: "Fabryka telewizorów i monitorów LED/LCD" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 12 661 770,00 złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 10 378 500,00 złotych (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). Spółka po spełnieniu warunków wynikających z Umowy otrzyma dofinansowanie w kwocie 5 189 250,00 złotych (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), stanowiące łącznie 50 % przewidywanych wydatków kwalifikowanych. Poniesienie przez Spółkę wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona powyżej, nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem określonego powyżej udziału procentowego. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość Projektu, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-04-30 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-04-30
  Rok bieżący2009
  Numer18
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.