o QSr:
 • Data: 2011-05-16


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_QSr_1-2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2011
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2011-05-16
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 20756400 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansow.
  I. Przychody ze sprzedaży 2 311 18 268 582 4 605
  II. Zysk z działalności operacyjnej 2 028 -1 506 510 -380
  III. Zysk brutto 3 144 -5 128 791 -1 293
  IV. Zysk netto 3 122 -5 069 786 -1 278
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 680 -100 -423 -25
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 -1 779 -12 -448
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 274 1 402 321 353
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -454 -477 -114 -120
  IX. Liczba akcji (w szt.) 125 907 480 125 907 480 125 907 480 125 907 480
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,02 -0,04 0,01 -0,01
  XI. 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010
  XII. Aktywa razem 60 960 61 504 15 165 15 530
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 137 851 142 942 34 292 36 094
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 25 949 26 688 6 455 6 739
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 111 902 116 254 27 837 29 355
  XVI. Kapitał własny -76 891 -81 438 -19 128 -20 564
  XVII. Kapitał zakładowy 12 591 12 591 3 132 3 179
  XVIII. Liczba akcji (w szt.) 125 907 480 125 907 480 125 907 480 125 907 480
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,61 -0,65 -0,15 -0,16
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XX. Przychody ze sprzedaży 896 2 019 226 509
  XXI. Zysk z działalności operacyjnej 1 997 6 169 503 1 555
  XXII. Zysk brutto 461 -4 714 116 -1 188
  XXIII. Zysk netto 451 -4 654 114 -1 173
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -686 587 -173 148
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 -13 2 -3
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 574 -576 145 -145
  XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -104 -2 -26 -1
  XXVIII. Liczba akcji 125 907 480 125 907 480 125 907 480 125 907 480
  XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,00 -0,04 0,00 -0,01
  XXX. 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010
  XXXI. Aktywa razem 56 423 55 307 14 064 13 965
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 635 136 469 34 057 34 459
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 24 750 25 385 6 169 6 410
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 109 523 108 580 27 300 27 417
  XXXV. Kapitał własny -80 212 -81 162 -19 994 -20 494
  XXXVI. Kapitał zakładowy 12 591 12 591 3 138 3 179
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 125 907 480 125 907 480 125 907 480 125 907 480
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,64 -0,64 -0,16 -0,16
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  Raport QSr 1-2011.pdf Raport QSr 1-2011.pdf Sprawozdanie QSr I 2011

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-05-16 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-05-16 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2011-05-16 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 20756400
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-05-16
  Rok bieżący2011
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.