o RB: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
 • Data: 2010-05-26


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 26 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-05-26
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano Zmianę nr 2 do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/2321/07/144/CB w kwocie 33.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych 00/100) zawartej z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) w dniu 18 maja 2007 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu zmieniono wartość oprocentowania kredytu, dostosowano zapisy umowy dotyczące hipotek stanowiących zabezpieczenie kredytu do zmian wynikających z podziału nieruchomości obciążonej hipotekami oraz ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie poręczenia według prawa cywilnego do kwoty 33.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych 00/100) udzielonego przez spółkę zależną Emitenta ESM Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Ponadto w przedmiotowym aneksie Bank zobowiązał się do wydania zgody na bezciężarowe wyodrębnienie działki numer 18/4 z dotychczasowej księgi wieczystej pod warunkiem wpłaty określonej kwoty na rachunek prowadzony w Banku. Przedmiotem zabezpieczenia jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Dąbrowie Górniczej, stanowiąca działki numer 18/1, 18/3 i 18/4 dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KA1D/00035301/9.
  Warunki Umowy i aneksu oraz oprocentowanie nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania Umowy wraz z aneksem za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy przekraczająca 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-05-26 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-05-26 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie aneksu do umowy kredytowej.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-05-26
  Rok bieżący2010
  Numer26
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.