o RB: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
 • Data: 2012-01-31


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-01-31
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Pronox Spółka Akcyjna w upadłości układowej ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012.
  1. Raporty kwartalne:
  - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 roku,
  - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 roku.
  2. Raporty półroczne:
  - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku - 31 sierpnia 2012 roku.
  3. Raporty roczne:
  - Raport roczny za 2011 rok – 20 marca 2012 roku,
  - Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok – 20 marca 2012 roku.
  Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.
  Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-01-31 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-01-31 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułTerminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-01-31
  Rok bieżący2012
  Numer3
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.