o QSr:
 • Data: 2008-08-14


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q2-2008.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2008
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2008-08-14
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 297 864 258 871 85 652 67 264
  II. Zysk z działalności operacyjnej (1 930) 2 768 (555) 719
  III. Zysk brutto 5 413 3 447 1 557 896
  IV. Zysk netto 4 092 2 650 1 177 689
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 077) (17 552) (2 898) (4 561)
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 561) (1 778) (8 213) (462)
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39 420 26 035 11 335 6 765
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 782 6 705 225 1 742
  IX. Aktywa razem 269 796 182 231 80 435 48 391
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 181 084 103 766 53 987 27 555
  XI. Zobowiązania długoterminowe 47 116 8 857 14 047 2 352
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 133 968 94 909 39 940 25 203
  XIII. Kapitał własny 88 712 78 465 26 448 20 836
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 278 247
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 7 810 000 9 310 000 7 810 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 291 943 255 518 83 950 66 392
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej (2 198) 3 373 (632) 876
  XVIII. Zysk brutto 5 736 3 874 1 649 1 007
  XIX. Zysk netto 4 062 3 042 1 168 790
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 491) (8 608) (3 879) (2 237)
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 115 (9 823) 1 758 (2 552)
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 077 24 889 2 323 6 467
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 701 6 458 202 1 678
  XXIV. Aktywa razem 256 202 176 432 76 382 46 851
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 167 970 97 653 50 078 25 932
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 44 082 6 638 13 142 1 763
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 122 541 90 837 36 534 24 122
  XXVIII. Kapitał własny 88 232 78 779 26 305 20 920
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 781 278 207
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 7 810 000 9 310 000 7 810 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  Plik Opis
  Raport Q2-2008.pdf Raport Q2-2008.pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr II 2008

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-08-14 ARTUR MROZIK PREZES ZARZĄDU
  2008-08-14 DARIUSZ SMAGOROWICZ WICEPREZES ZARZĄDU
  2008-08-14 MARIUSZ JAWOSZEK WICEPREZES ZARZĄDU

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-08-14
  Rok bieżący2008
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.