o RB: Powołanie Wiceprezesa Zarządu
 • Data: 2008-01-09


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-01-09
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Powołanie Wiceprezesa Zarządu
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Pronox Technology S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 stycznia 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu pana Mariusza Jawoszka i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

  Dane osobowe:

  Imię i nazwisko:
  Mariusz Jawoszek

  Wykształcenie:
  Wyższe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, dyplom magistra: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne;
  MBA National Business Academy, dyplom: Master of Business Administration in International Business Graduate School of International Business of the University of Bristol, Graduate School of International Business of the École Nationale des Ponts et Chaussées

  Zajmowane stanowiska:
  1992 – 1992, Dagma Sp. z o.o., Katowice - Specjalista ds. handlowych
  1992 – 1999, Dagma Sp. z o.o., Katowice - Dyrektor ds. handlowych
  1999 – 2004, Dagma System S.A., Katowice - Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlowych
  2004 - 2006, Pronox System S.A., Katowice - Członek Zarządu
  2006 - 2007, ESM Logistics S.A., Katowice - Prezes Zarządu
  2007 - do nadal, Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Kraków - Prokurent

  Pan Mariusz Jawoszek nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-01-09 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułPowołanie Wiceprezesa Zarządu
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-01-09
  Rok bieżący2008
  Numer4
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.