o QSr:
 • Data: 2010-03-01


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q4-2009.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2009
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2010-03-01
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-12 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansow.
  I. Przychody ze sprzedaży 193 657 661 708 44 615 187 341
  II. Zysk z działalności operacyjnej -50 553 -15 404 -11 647 -4 361
  III. Zysk brutto -107 269 -37 299 -24 713 -10 560
  IV. Zysk netto -109 595 -35 434 -25 249 -10 032
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 941 5 403 5 516 1 530
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 831 -48 672 -2 956 -13 780
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 411 44 808 -3 320 12 686
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 301 1 539 -760 436
  IX. Aktywa razem 170 913 289 370 41 603 69 353
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 232 507 240 151 56 596 57 557
  XI. Zobowiązania długoterminowe 3 360 43 666 818 10 465
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 229 147 196 485 55 778 47 092
  XIII. Kapitał własny -61 594 49 219 -14 993 11 796
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 227 223
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 159 861 639 702 36 829 181 111
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej -45 980 -13 359 -10 593 -3 782
  XVIII. Zysk brutto -105 971 -34 340 -24 414 -9 722
  XIX. Zysk netto -108 051 -32 513 -24 893 -9 205
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 613 3 172 5 901 898
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 378 -47 060 -1 930 -13 324
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 193 45 522 -4 883 12 888
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 958 1 634 -912 463
  XXIV. Aktywa razem 110 006 264 614 26 777 63 420
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 166 400 212 957 40 504 51 039
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 38 283 42 189 9 319 10 111
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 121 763 168 195 29 639 40 311
  XXVIII. Kapitał własny -56 394 51 657 -13 727 12 831
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 931 227 223
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  Raport Q4-2009.pdf Raport Q4-2009.pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr IV 2009

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-03-01 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-03-01 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-03-01 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-03-01
  Rok bieżący2009
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.