o RB: Zawarcie aneksów do umowy o kredyt.
 • Data: 2008-09-24


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 30 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-09-24
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie aneksów do umowy o kredyt.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 września 2008 roku otrzymał aneksy do zawartej 25 stycznia 2008 roku z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną (Bank) Umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw Nr PBP/ZDK/URT/0004/08 (Umowa) o której Spółka informowała w raporcie nr 6/2008 z 26 stycznia 2008 roku. Na mocy przedmiotowych aneksów ustalono odnawialny limit zaangażowania na okres od dnia 18 września 2008 roku do dnia 31 października 2008 roku. W ramach linii rewolwingowej mogą być otwierane akredytywy płatne za okazaniem i z odroczonym terminem płatności, o okresie ważności do 180 dni i udzielane gwarancje do oznaczonej wysokości z terminem ważności do jednego roku. W aneksie Spółka zobowiązała się do utrzymywania w czasie obowiązywania Umowy miesięcznych wpływów w określonej wysokości na rachunki Spółki prowadzone w Banku. Ponadto Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Warunki Umowy i aneksów oraz stawki prowizji nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania Umowy wraz z aneksami za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-09-24 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie aneksów do umowy o kredyt.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-09-24
  Rok bieżący2008
  Numer30
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.