o RS:
 • Data: 2012-03-20


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 6 załączniki
 • 20110320_List_Prezesa_PT_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Pronox.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PT_GK_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • skanysharp@kpfk.pl_20120320_143940.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2011
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2012-03-20
  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  REVISION-KATOWICE Sp. z o.o.
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2011 2010 2011 2010
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 015 49 598 2 177 12 386
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 128 -18 643 1 480 -4 656
  III. Zysk (strata) brutto 1 806 -22 696 436 -5 668
  IV. Zysk (strata) netto 1 748 -22 914 422 -5 722
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 566 -3 220 -1 344 -804
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 490 24 073 1 326 6 012
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -407 -20 998 -98 -5 244
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -483 -145 -117 -36
  IX. Aktywa razem 62 274 61 504 14 099 15 530
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 131 100 142 942 29 682 36 094
  XI. Zobowiązania długoterminowe 22 889 26 688 5 182 6 739
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 108 211 116 254 24 500 29 355
  XIII. Kapitał własny -68 826 -81 438 -15 583 -20 564
  XIV. Kapitał zakładowy 23 531 12 591 5 328 3 179
  XV. Liczba akcji 235 312 500 235 312 500 235 312 500 235 312 500
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  20110320 List Prezesa PT 2011.pdf 20110320 List Prezesa PT 2011.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pronox.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pronox.pdf
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK

  Sprawozdanie Zarządu z działalności PT GK 2011.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PT GK 2011.pdf
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2011 ROKU

  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania GK.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania GK.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania GK.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania GK.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  skanysharp@kpfk.pl_20120320_143940.pdf skanysharp@kpfk.pl_20120320_143940.pdf RAPORT I OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-20 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2012-03-20 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-20 Małgorzata Skorupa Dyrektor ds konsolidacji i podatków grupy kapitałowej

  Identyfikator raportuyk911fg691
  Nazwa raportuRS
  Symbol raportuRS
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-20
  Rok bieżący
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.