o SA-R:
 • Data: 2010-04-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • 5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • 8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
 • 9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 • 10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
 • 11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 12. BILANS
 • 13. POZYCJE POZABILANSOWE
 • 14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 • 15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
 • 16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 • 17. TREŚĆ PRZEPISU
 • 18. TREŚĆ PRZEPISU
 • 19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 • 20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
 • 22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
 • 23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
 • 25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
 • 26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
 • 27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
 • 29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 • 33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
 • 34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
 • 35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
 • 36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
 • 37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
 • 38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
 • 39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
 • 40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
 • 42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
 • 43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
 • 44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
 • 46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
 • 48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
 • 51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 52. ZAPASY
 • 53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
 • 54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
 • 55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
 • 56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
 • 58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
 • 59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
 • 60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 • 61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
 • 63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
 • 66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
 • 69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
 • 70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
 • 71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 • 72. KAPITAŁ ZAPASOWY
 • 73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
 • 74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
 • 75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
 • 76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
 • 77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
 • 78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
 • 79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
 • 82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
 • 83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 • 85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 • 86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
 • 87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 • 89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 • 90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
 • 91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
 • 93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
 • 94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
 • 95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
 • 96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
 • 97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
 • 98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
 • 99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
 • 100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
 • 101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
 • 102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
 • 103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
 • 104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
 • 105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
 • 106. INNE KOSZTY FINANSOWE
 • 107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 • 108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
 • 109. STRATY NADZWYCZAJNE
 • 110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
 • 111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
 • 112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
 • 113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
 • 114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
 • 115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
 • 116. PODZIAŁ ZYSKU
 • 117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
 • 118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 • 119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
 • 120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 9 załączniki
 • jednostkowe.pdf
 • Arkusz: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • jednostkowe.pdf
 • Arkusz: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Oswiadczenie_o_kompletnosci-jednostkowe.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Oswiadczenie_Zarzadu_PT_Biegly_jednostkowe.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • List_Prezesa_PT.pdf
 • Arkusz: PISMO PREZESA ZARZĄDU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_PT_2009.pdf
 • Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 • Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
 • Wprowadzenie_do_raportu_rocznego_2009.pdf
 • Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2009.pdf
 • Arkusz: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny SA-R 2009
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
  Za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
  oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
  data przekazania: 2010-04-30
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)
  Raport roczny zawiera:
  Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo Prezesa Zarządu
  Roczne sprawozdanie finansowe
  Wprowadzenie
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Bilans
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek zysków i strat
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
  Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2009 2008 2009 2008
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 865 639 702 36 830 181 111
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -45 868 -13 359 -10 567 -3 782
  III. Zysk (strata) brutto -108 094 -34 340 -24 903 -9 722
  IV. Zysk (strata) netto -110 208 -32 513 -25 390 -9 205
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 596 3 172 5 897 898
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 361 -47 060 -1 926 -13 324
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 193 45 522 -4 883 12 888
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 958 1 634 -912 463
  IX. Aktywa, razem 107 799 264 614 26 240 63 420
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161 350 212 957 39 275 51 039
  XI. Zobowiązania długoterminowe 38 283 42 189 9 319 10 111
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 117 072 168 195 28 497 40 311
  XIII. Kapitał własny -53 551 51 657 -13 035 12 381
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 227 223
  XV. Liczba akcji (w szt.) 59 310 000 59 310 000 59 310 000 59 310 000
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,86 -0,55 -0,43 -0,16
  XVII. Rozwodniona liczba akcji 59 310 000,00 59 310 000,00 59 310 000,00 59 310 000,00
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,86 -0,55 -0,43 -0,16
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,90 0,87 -0,22 0,21
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,90 0,87 -0,22 0,21
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  Plik Opis
  jednostkowe.pdf jednostkowe.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  Nazwa arkusza: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis
  jednostkowe.pdf jednostkowe.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis
  Oświadczenie o kompletności-jednostkowe.pdf Oświadczenie o kompletności-jednostkowe.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Plik Opis

  Oświadczenie Zarządu PT Biegły jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu PT Biegły jednostkowe.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Nazwa arkusza: PISMO PREZESA ZARZĄDU


  PISMO PREZESA ZARZĄDU
  Plik Opis
  List Prezesa PT.pdf List Prezesa PT.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
  Plik Opis
  Sprawozdanie Zarządu PT 2009.pdf Sprawozdanie Zarządu PT 2009.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
  Plik Opis

  Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf
  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

  Nazwa arkusza: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
  1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
  2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
  3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
  4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
  5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
  6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
  8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
  9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
  10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
  11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
  12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
  a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
  b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
  c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
  13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
  14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
  Plik Opis
  Wprowadzenie do raportu rocznego 2009.pdf Wprowadzenie do raportu rocznego 2009.pdf WPROWADZENIE

  Nazwa arkusza: BILANS


  BILANS
  Noty w tys.
  2009 2008
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe 91 937 104 491
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 0 168
  - wartość firmy 0 0
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 90 684 100 650
  3. Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0
  3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
  3.2. Od pozostałych jednostek 0 0
  4. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 1 253 1 550
  4.1. Nieruchomości 0 0
  4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 253 1 550
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 253 1 550
  - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0
  b) w pozostałych jednostkach 0 0
  4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 0 2 123
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 2 123
  5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
  II. Aktywa obrotowe 15 862 160 123
  1. Zapasy 1666813612196046 4 609 53 660
  2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 7 339 91 051
  2.1. Od jednostek powiązanych 3 647 905
  2.2. Od pozostałych jednostek 3 692 90 146
  3. Inwestycje krótkoterminowe 3 880 15 092
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 3 880 15 092
  a) w jednostkach powiązanych 0 2 900
  b) w pozostałych jednostkach 3 638 7 992
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 242 4 200
  3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 34 320
  A k t y w a r a z e m 107 799 264 614
  PASYWA
  I. Kapitał własny -53 551 51 657
  1. Kapitał zakładowy 64577293250372 931 931
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0
  3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837 0 0
  4. Kapitał zapasowy 25081389916540 50 726 83 239
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 0 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 5 000 0
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
  8. Zysk (strata) netto -110 208 -32 513
  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161 350 212 957
  1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 4 233 2 204
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 127 141
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 151 149
  a) długoterminowa 0 0
  b) krótkoterminowa 151 149
  1.3. Pozostałe rezerwy 3 955 1 914
  a) długoterminowe 2 956 0
  b) krótkoterminowe 999 1 914
  2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 38 283 42 189
  2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
  2.2. Wobec pozostałych jednostek 38 283 42 189
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 117 072 168 195
  3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 840 2 229
  3.2. Wobec pozostałych jednostek 115 232 165 966
  3.3. Fundusze specjalne 0 0
  4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 1 762 369
  4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 762 369
  a) długoterminowe 0 0
  b) krótkoterminowe 1 762 369
  P a s y w a r a z e m 107 799 264 614
  Wartość księgowa -53 551 51 657
  Liczba akcji (w szt.) 59 310 000 59 310 000
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 -0,90 0,87
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 59 310 000 59 310 000
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 -0,90 0,87
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

  Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

  Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE
  Nota w tys.
  2009 2008
  1. Należności warunkowe 77823021977121 16 400 16 400
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 16 400 16 400
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 16 400 16 400
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  otrzymanych gwarancji i poręczeń
  2. Zobowiązania warunkowe 77823021977121 1 148 14 772
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 690 690
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 690 690
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 458 14 082
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 337 1 047
  - akredytywy 0 13 035
  - nie uznawanych przez jednostkę roszczeń skierowanych przez kontrahentów na drogę postepowania spornego 121
  3. Inne (z tytułu) 0 0
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 17 548 31 172

  Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Noty w tys.
  2009 2008
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 159 865 639 702
  - od jednostek powiązanych 12 007 5 486
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 27 884 67 013
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 131 981 572 689
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 142 351 603 896
  - jednostkom powiązanym 12 647 5 555
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 20 044 52 667
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 122 307 551 229
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 514 35 806
  IV. Koszty sprzedaży 45572916414064 11 744 18 057
  V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 14 536 17 490
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -8 766 259
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 12 520 4 330
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 609
  2. Dotacje 0 22
  3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 12 520 3 699
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 49 622 17 948
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 190
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 44 798 12 562
  3. Inne koszty operacyjne 145663874146044 4 634 5 386
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -45 868 -13 359
  X. Przychody finansowe 117247249039429 3 996 4 772
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 30 258
  - od jednostek powiązanych 208
  2. Odsetki, w tym: 1 324 4 345
  - od jednostek powiązanych 37 678
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 191 0
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
  5. Inne 2 451 169
  XI. Koszty finansowe 137680768697064 66 222 25 753
  1. Odsetki w tym: 13 031 4 544
  - dla jednostek powiązanych 1 11
  Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846
  2. Aktualizacja wartości inwestycji 42 483 1 197
  3. Inne 10 708 20 012
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -108 094 -34 340
  XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
  1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219 0 0
  2. Straty nadzwyczajne 135834729852311 0 0
  XIV. Zysk (strata) brutto -108 094 -34 340
  XV. Podatek dochodowy 3132481708979 2 114 -1 827
  a) część bieżąca 5 10
  b) część odroczona 2 109 -1 837
  XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0
  XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962 0 0
  XVIII. Zysk (strata) netto -110 208 -32 513
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) -110 208 -32 513
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 556 575 9 310 000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -8,13 -3,49
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 856 575 9 610 000
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -7,95 -3,38
  Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

  Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  w tys.
  2009 2008
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 657 84 170
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0 0
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 657 84 170
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 931 931
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - umorzenia akcji (udziałów) 0 0
  - 0 0
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 931 931
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0
  3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0
  3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 83 239 74 779
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego -32 513 8 460
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 8 460
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
  - z podziału zysku (ustawowo) 0 0
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 8 460
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 32 513 0
  - pokrycia straty 32 513 0
  - 0 0
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 50 726 83 239
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - zbycia środków trwałych 0 0
  - 0 0
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 5 000 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 5 000 0
  - wpłaty na kapitał 5 000 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0
  - 0 0
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000 0
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 460
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 460
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
  b) korekty błędów 0 0
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 460
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 8 460
  - podział zysku na kapitał zapasowy 0 8 460
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 32 513 0
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0 0
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 32 513 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 32 513 0
  - pokrycie straty z kapitału zapasowego 32 513 0
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  8. Wynik netto -110 208 -32 513
  a) zysk netto 0 0
  b) strata netto -110 208 -32 513
  c) odpisy z zysku 0
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -53 551 51 657
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -53 551 51 657

  Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys.
  2009 2008
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  (metoda bezpośrednia)
  Wpływy
  Sprzedaż
  Inne wpływy z działalności operacyjnej
  Wydatki
  Dostawy i usługi
  Wynagrodzenia netto
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
  Inne wydatki operacyjne
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
  (metoda pośrednia)
  I. Zysk (strata) netto -110 208 -32 513
  II. Korekty razem 135 804 35 685
  1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0
  2. Amortyzacja 4 725 2 579
  3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -14 708 10 078
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 371 3 539
  5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 49 871 745
  6. Zmiana stanu rezerw 2 029 1 945
  7. Zmiana stanu zapasów 49 051 -7 906
  8. Zmiana stanu należności 61 349 22 136
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -27 685 4 937
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 801 -2 411
  11. Inne korekty 0 43
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 25 596 3 172
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 8 086 12 986
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 365 4 003
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 7 684 1 594
  a) w jednostkach powiązanych 2 954 1 286
  - zbycie aktywów finansowych 0
  - dywidendy i udziały w zyskach 0 208
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
  - odsetki 54 678
  - inne wpływy z aktywów finansowych 2 900 400
  b) w pozostałych jednostkach 4 730 308
  - zbycie aktywów finansowych 4 683 0
  - dywidendy i udziały w zyskach 30 50
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
  - odsetki 17 109
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0 149
  4. Inne wpływy inwestycyjne 37 7 389
  II. Wydatki 16 447 60 046
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 760 46 694
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 10 404 2 834
  a) w jednostkach powiązanych 9 257 900
  - nabycie aktywów finansowych 9 257 900
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0
  b) w pozostałych jednostkach 1 147 1 934
  - nabycie aktywów finansowych 1 147 1 934
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0
  4. Inne wydatki inwestycyjne 1 283 10 518
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 361 -47 060
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 13 596 51 190
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
  2. Kredyty i pożyczki 3 620 44 143
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
  4. Inne wpływy finansowe 9 976 7 047
  II. Wydatki 34 789 5 668
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 26 180 720
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 4 712 0
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 238 454
  8. Odsetki 3 659 4 494
  9. Inne wydatki finansowe 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -21 193 45 522
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 958 1 634
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 958 1 634
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
  F. Środki pieniężne na początek okresu 4 200 2 566
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 242 4 200
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 913
  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

  Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
  2009 2008
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0
  b) wartość firmy 0 0
  c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 168
  - oprogramowanie komputerowe 0 168
  d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0
  e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
  Wartości niematerialne i prawne, razem 0 168

  Nazwa arkusza: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  w tys.
  a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
  koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  - oprogramowanie komputerowe
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 721 721 721
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 393 393 0 0 393
  - zakupy 393 393 393
  c) zmniejszenia (z tytułu) 8 8 8
  - inne 8 8 8
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 1 106 1 106 0 0 1 106
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 553 553 553
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 212 212 0 0 212
  - planowa 220 220 220
  - inne -8 -8 -8
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 765 765 765
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
  - zwiększenia 341 341 341
  - zmiejszenia 0
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 341 341 341
  j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
  0

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
  2009 2008
  a) własne 0 168
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Wartości niematerialne i prawne, razem 0 168

  Nazwa arkusza: RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
  2009 2008
  a) środki trwałe, w tym: 89 774 79 138
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 183 3 384
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 81 778 70 025
  - urządzenia techniczne i maszyny 3 147 3 254
  - środki transportu 713 1 911
  - inne środki trwałe 953 564
  b) środki trwałe w budowie 910 21 512
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 90 684 100 650

  Nazwa arkusza: ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  w tys.
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 4 196 71 880 5 234 3 122 1 227 85 659
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 13 986 7 029 1 324 2 621 24 960
  - zakup 37 2 404 373 712 3 526
  - inne 13 949 4 625 951 1 909 21 434
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 312 2 719 297 4 328
  - sprzedaż 240 619 113 972
  - likwidacja 1 072 184 1 256
  - inne 2 100 2 100
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 4 196 85 866 10 951 1 727 3 551 106 291
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 812 1 855 1 980 1 136 663 6 446
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 201 2 233 -44 -728 257 1 919
  - planowa 201 2 233 1 131 427 513 4 505
  - sprzedaż -130 -275 -113 -518
  - likwidacja -1 045 -143 -1 188
  - inne -880 -880
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 013 4 088 1 936 408 920 8 365
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 75 0 75
  - zwiększenia 5 868 606 1 678 8 152
  - zmniejszenia 75 75
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 5 868 606 1 678 8 152
  j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 3 183 81 778 3 147 713 953 89 774

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
  2009 2008
  a) własne 89 774 77 718
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 1 420
  - leasing 0 1 420
  Środki trwałe bilansowe, razem 89 774 79 138

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO


  ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
  2009 2008
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
  2009 2008
  a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Należności długoterminowe netto 0 0
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
  Należności długoterminowe brutto 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2009 2008
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
  2009 2008
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Należności długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2009 2008
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2009 2008
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
  2009 2008
  a) w jednostkach zależnych 1 253 1 550
  - udziały lub akcje 1 253 1 550
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) w jednostkach współzależnych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) w znaczącym inwestorze 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) w jednostce dominującej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) w pozostałych jednostkach 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 253 1 550

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
  2009 2008
  a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - jednostek zależnych 0 0
  - jednostek współzależnych 0 0
  - jednostek stowarzyszonych 0 0
  b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - jednostek zależnych 0 0
  - jednostek współzależnych 0 0
  - jednostek stowarzyszonych 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
  2009 2008
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
  2009 2008
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
  2009 2008
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
  2009 2008
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
  2009 2008
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
  2009 2008
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
  Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

  Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2009 2008
  a) stan na początek okresu 1 550 2 234
  - udziały i akcje 1 550 1 324
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 910
  b) zwiększenia (z tytułu) 40 986 910
  - udziały i akcje 40 986 910
  c) zmniejszenia (z tytułu) 41 283 1 594
  - udziały i akcje 41 283 684
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 910
  d) stan na koniec okresu 1 253 1 550
  - udziały i akcje 1 253 1 550

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys.
  a b c d e f g h i j k l
  nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
  1. ESM Logistics Spółka Akcyjna Katowice, ul.Paderewskiego 32c sprzedaż hurtowa maszyn i urzadzeń biurowych spółka zależna pełna 28.11.2000 6 665 -6 665 0 100,00 100,00
  2. EASY TOUCH Spółka Akcyjna Katowice, ul. Paderewskiego 32c sprzedaż hurtowa maszyn i urzadzeń biurowych spółka zależna pełna 20.12.2006 3 000 -3 000 0 75,00 75,00
  3. 4Energy Spółka Akcyjna Katowice, ul. Paderewskiego 32c sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej spółka zależna pełna 31.01.2008 1 313 -790 523 100,00 100,00
  4. AGITO Spółka Akcyjna Warszawa, ul.Jagiellońska sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej spółka stowarzyszona wycena metodąpraw własności 19.05.2009 33 215 -32 485 730 39,30 33,10

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys.
  a m n o p r s t
  nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
  zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
  1. ESM Logistics Spółka Akcyjna -3 099 6 500 223 -11 602 -1 014 -10 588 72 974 0 72 974 31 251 0 31 251 69 875 53 181
  2. EASY TOUCH Spółka Akcyjna -756 4 000 -4 756 -4 033 -723 2 479 0 2 479 362 0 362 1 723 7 497
  3. 4Energy Spółka Akcyjna 537 1 300 -763 -576 -187 3 441 0 3 441 3 263 0 3 263 3 978 4 544
  4. AGITO Spółka Akcyjna 1 857 1 177 5 755 -5 075 -5 163 88 9 620 0 9 627 1 501 0 1 501 11 477 100 632

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
  w tys.
  a b c d e f g h i
  Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy


  Spółka nie posiada udziałów i akcji w pozostałych jednostkach
  stanowiacych inwestycje długoterminowe.  Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej w tys. 1 253 1 550
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 1 253 1 550

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  w tys.
  2009 2008
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 1 253 1 550
  a. akcje (wartość bilansowa): 1 253 1 550
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) -39 790 -684
  - wartość na początek okresu 1 550 2 234
  - wartość według cen nabycia 44 193 3 207
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  Wartość według cen nabycia, razem 44 193 3 207
  Wartość na początek okresu, razem 1 550 2 234
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -39 790 -684
  Wartość bilansowa, razem 1 253 1 550

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
  2009 2008
  - 0 0
  Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2009 2008
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
  2009 2008
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 123 254
  a) odniesionych na wynik finansowy 2 123 254
  - - odpis na zapasy 214 71
  - - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 144 126
  - - rezerwa na niewykorzystane urlopy 29 29
  - - rezerwa na koszty likwidowanego towaru 0 28
  - - wycena instrumentów finansowych 1 530 0
  - - rezerwa na koszty AKCJI MILION 109 0
  - - odpis na środki trwałe 15 0
  - - rezerwa na korekty 82 0
  b) odniesionych na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  2. Zwiększenia 4 630 2 123
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 630 2 123
  - - zarachowane odsetki od zobowiązań handlowych 935 0
  - - zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań finansowych 756 0
  - - odpis na zapasy 2 046 214
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 87 0
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 29 0
  - - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 9 144
  - - rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 29
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 518 0
  - - wycena instrumentów finansowych 32 1 530
  - - rezerwa na koszty AKCJI MILION 218 109
  - - odpis na środki trwałe 0 15
  - - rezerwa na korekty 0 82
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3. Zmniejszenia 0 0
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 6 753 254
  - - odpis na zapasy 214 71
  - - odpis aktualizujacy na rzeczowe aktywa trwałe 0 0
  - - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 144 126
  - - rezerwa na niewykorzystane urlopy 29 29
  - - rezerwa na koszty likwidowanego towaru 0 28
  - - wycena instrumentów finansowych 1 530 0
  - - rezerwa na koszty AKCJI MILION 109 0
  - - odpis na środki trwałe 15 0
  - - rezerwa na korekty 82 0
  - - odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 630 0
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 0 2 123
  a) odniesionych na wynik finansowy 0 2 123
  - - odpis na zapasy 0 214
  - - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 0 144
  - - rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 29
  - - rezerwa na koszty likwidowanego towaru 0 0
  - - wycena instrumentów finansowych 0 1 530
  - - rezerwa na koszty AKCJI MILION 0 109
  - - odpis na środki trwałe 0 15
  - - rezerwa na korekty 0 82
  b) odniesionych na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
  - powstania straty podatkowej
  - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  - wykorzystania straty podatkowej

  Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2009 2008
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZAPASY


  ZAPASY w tys.
  2009 2008
  a) materiały 0 0
  b) półprodukty i produkty w toku 0 0
  c) produkty gotowe 35 3 240
  d) towary 4 574 40 319
  e) zaliczki na dostawy 0 10 101
  Zapasy, razem 4 609 53 660

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
  2009 2008
  a) od jednostek powiązanych 3 647 905
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 352 887
  - do 12 miesięcy 3 352 887
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - dochodzone na drodze sądowej 295 18
  - inne 0 0
  b) należności od pozostałych jednostek 3 692 90 146
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 875 87 557
  - do 12 miesięcy 2 875 87 557
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 811 1 856
  - dochodzone na drodze sądowej 6 733
  - inne 0 0
  Należności krótkoterminowe netto, razem 7 339 91 051
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 19 287 12 130
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 26 626 103 181

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
  2009 2008
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 3 352 887
  - od jednostek zależnych 3 352 887
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) inne, w tym: 295 18
  - od jednostek zależnych 295 18
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 3 647 905
  d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 8 003 0
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 11 650 905

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
  2009 2008
  Stan na początek okresu 12 130 1 275
  a) zwiększenia (z tytułu) 16 989 11 195
  - odpis aktualizujący należności (z tyt.dostaw i usług, odsetki, pozostałe) 16 989 11 195
  b) zmniejszenia (z tytułu) 9 832 340
  - zapłata należności (z tyt.dostaw i usług, odsetek, pozostałych, publicznopr.) 9 832 340
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 19 287 12 130

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej w tys. 21 594 61 553
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 5 032 41 628
  b1. w walucie w tys. USD 1 410 13 557
  po przeliczeniu na tys. zł 4 018 40 153
  b2. w walucie w tys. EUR 195 306
  po przeliczeniu na tys. zł 801 1 276
  b3. w walucie w tys. GBP 46 46
  po przeliczeniu na tys. zł 213 199
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Należności krótkoterminowe, razem w tys. 26 626 103 181

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
  2009 2008
  a) do 1 miesiąca 3 644 74 621
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0
  e) powyżej 1 roku 0 0
  f) należności przeterminowane 14 678 25 912
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 18 322 100 533
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 12 095 12 089
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 6 227 88 444
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
  NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
  w tys.
  2009 2008
  a) do 1 miesiąca 134 10 097
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 181 6 557
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 512 6 318
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 9 107 1 140
  e) powyżej 1 roku 3 744 1 800
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 14 678 25 912
  f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 11 698 3 112
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 980 22 800

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE


  W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"


  Spółka nie posiada należności spornych.
  Należności przeterminowane na dzień 31.12.2009 roku przedstawiają się
  następująco /w tys. zł/:należności przeterminowane
  objęte rezerwami (brutto) - 12 214- w tym z tytułu dostaw,
  robót i usług - 11 698- inne - 516należności
  przeterminowane nieobjęte rezerwami (brutto) - 2 980- w tym z
  tytułu dostaw, robót i usług - 2 980należności
  przeterminowane, razem (brutto) - 15 194- odpisy aktualizujące
  wartość należności - 12 214należności
  przeterminowane, razem (netto) - 2 980  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
  2009 2008
  a) w jednostkach zależnych 0 2 900
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 2 900
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) w jednostkach współzależnych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) w znaczącym inwestorze 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) w jednostce dominującej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) w pozostałych jednostkach 3 638 7 992
  - udziały lub akcje 997 3 938
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 155 318
  - certyfikaty inwestycyjne 155 318
  - udzielone pożyczki 1 662 2 242
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 824 1 494
  - zaliczki na akcje 824 1 490
  - portfel inwestycyjny 0 4
  h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 242 4 200
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 242 3 289
  - inne środki pieniężne 0 911
  - inne aktywa pieniężne 0 0
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3 880 15 092

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej w tys. 1 976 5 750
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 1 976 5 750

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  w tys.
  2009 2008
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 155 788
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 470
  - wartość godziwa 0 470
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 833
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 155 318
  c1) certyfikaty inwestycyjne 155 318
  - wartość godziwa 155 318
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 432 470
  c2)..... 0 0
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 997 3 468
  a. akcje (wartość bilansowa): 997 3 468
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 997 3 468
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 824 1 494
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 824 1 494
  c1) zaliczki na akcje 824 1 494
  - wartość godziwa 824 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 1 890 1 494
  c2)..... 0 0
  Wartość według cen nabycia, razem 3 319 6 265
  Wartość na początek okresu, razem 5 750 2 992
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -1 343 -515
  Wartość bilansowa, razem 1 976 5 750

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej w tys. 2 984 5 142
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 2 984 5 142

  Nazwa arkusza: ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej w tys. 209 3 832
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 33 368
  b1. w walucie w tys. USD 12 123
  po przeliczeniu na tys. zł 33 364
  b2. w walucie w tys. EUR 0 1
  po przeliczeniu na tys. zł 0 4
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 242 4 200

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
  2009 2008
  - 0 0
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej w tys. 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. 0 0

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2009 2008
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 34 320
  - - ubezpieczenia majątkowe 33 105
  - - ubezpieczenia OC i AC samochodów 1 22
  - - koszty AKCJI MILION dotyczące 2009 roku 0 192
  - - prenumeraty 0 1
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 34 320

  Nazwa arkusza: ODPISY AKTUALIZUJĄCE


  Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
  a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
  b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
  c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


  Odpisy aktualizujące w 2009 roku odnosiły się do:
  - należności 16.989 tys.PLN- zaliczek na dostawy towarów
  8.719 tys.PLN


  - zapasów 10.277 tys.PLN


  - inwestycji długoterminowych 39.790 tys.PLN


  - inwestycji krótkoterminowych 2.692 tys.PLN


  - środków trwałych 8.492 tys.PLN


  - zaliczek na środki trwałe 357 tys.PLN

  W tym okresie odwrócono odpisy aktualizujące:


  - należności 9.957 tys.PLN


  - zapasów 636 tys.PLN


  - inwestycji krótkoterminowych 544 tys.PLN


  - środków trwałych 75 tys.PLN

  Stan odpisów aktualizujacych na dzien 31.12.2009 roku wynosił:  - należności 19.287 tys.PLN


  - zapasów 10.770 tys.PLN- zaliczek na dostawy towarów 8.719
  tys.PLN- inwestycji długoterminowych 42.940 tys.PLN


  - inwestycji krótkoterminowych 2.663 tys.PLN


  - środków trwałych 8.492 tys.PLN-zaliczek na
  środki trwałe 357 tys.PLN


  - nakładów inwestycyjnych 82 tys.PLN  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
  w tys.
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
  Seria A imienne nr 1-608 600 uprzywilejowane co do głosu - 1 akcja uprawnia do 2 głosów brak 1 005 000 101 gotówka 25.11.1997 zmiana uprzywilejowania 29.06.1999 11.03.1999
  Seria B imienne brak brak 335 000 33 gotówka 29.12.2000 03.08.1999
  Seria C imienne 1 968 013 akcji uprawnia do 2 głosów brak 4 800 000 480 gotówka 29.12.2000 01.01.2000
  Seria D zwykłe na okaziciela brak brak 1 670 000 167 gotówka 31.05.2005 01.01.2005
  Seria E zwykłe na okaziciela brak brak 1 500 000 150 gotówka 25.06.2007 01.01.2006
  Liczba akcji, razem 9 310 000
  Kapitał zakładowy, razem 931
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10


  21.10.2009 r. WZA Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
  zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15 mln zł, w ramach której Zarząd
  dokonał emisji 50 mln akcji i pozyskał 5 mln zł 29.11.2009 roku. Akcje
  zostały zarejestrowane w KRS przez właściwy Sąd 14.01.2010 roku, oraz
  podwyższeniu kapitału warunkowego o kwotę nie wyższą niż 1,832 mln zł w
  ramach, której 12.02.2010 roku Zarząd dokonał emisji warrantów
  uprawniających do objęcia 5,10 mln akcji na łączna wartość 510 tys. zł z
  terminem wykonania do 30.04.2010 roku.25.11.2009 WZA podjęło
  uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału docelowego o kwotę nie wyższą
  niż 698 250 złotych poprzez emisję nie więcej niż 6 982 500 akcji, w
  ramach której 12.02.2010 roku zostały wyemitowane warranty uprawniajace
  do objęcia 2 705 200 akcji na łączną wartość 270 520 złotych w terminie
  do 30.04.2010 roku oraz 02.03.2010 dokonano emisji 3 277 300 akcji na
  łączną wartość 327 730 złotych.Z
  tytułu wyemitowanych warrantów Spółka pozyskała kwotę 7 805,20 złotych.
  Przeprowadzone emisje mają skutek antyrozwadniający i mogą w przyszłości
  prowadzić do rozwodnienia zysku przypadajacego na jedną akcję.  Wykaz akcjon. posiadających w dniu Ilość % Ilość %
  31.12.2009 roku, co najm niej 5% posiadanych posiadanego posiadanych posiadanych
  liczby głosów oraz akcje akcji kapitału głosów na WZA głosów
  posaidane przez Zarząd i Radę
  Nadzorczą
  Dariusz Smagorowicz 1 317 014 14,15 2 611 828 21,97
  Centrozap S.A. 1 180 000 12,67 1 180 000 9,93
  Mariusz Jawoszek Rada Nad. 667 799 7,17 1 335 598 11,24
  AMADA Investment LLC 614 000 6,60 1 211 500 10,19
  Ireneusz Król Zarząd 0 0,00 0 0,00
  Mariusz Jabłoński Zarząd 0 0,00 0 0,00
  Tomasz Minkina Zarząd 30 700 0,33 30 700 0,26
  Jacek Krysiak Rada Nad. 0 0,00 0 0,00
  Przemysław Mrozik Rada Nad. 2 200 0,03 2 200 0,01
  Ireneusz Nawrocki Rada Nad. 0 0,00 0 0,00
  Marek Szołdrowski Rada Nad. 0 0,00 0 0,00
  Pozostali 5 498 287 59,05 5 514 787 46,40
  Razem 9 310 000 100,00 11 886 613 100,00
  Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
  - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
  - zmianach wartości nominalnej akcji
  - zmianach praw z akcji
  oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

  Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE


  AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
  w tys.
  Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie


  Spółka nie posiada akcji własnych.  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa


  Jednostki podporządkowane nie posiadają akcji emitenta.  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAPASOWY


  KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
  2009 2008
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 42 608 42 608
  b) utworzony ustawowo 0 0
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 8 118 40 631
  d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Kapitał zapasowy, razem 50 726 83 239

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY


  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
  2009 2008
  a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0
  b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0
  - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0
  c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
  d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)


  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
  2009 2008
  - wpłata na akcje 5 000 0
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 5 000 0

  Nazwa arkusza: ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)


  ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
  2009 2008
  - 0 0
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
  2009 2008
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 141 109
  a) odniesionej na wynik finansowy 141 109
  - - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 9 25
  - - naliczone odsetki od pożyczek 8 25
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 66 0
  - - umowy leasingowe 58 31
  - -skutki wyceny instrumentów finansowych 0 28
  b) odniesionej na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  2. Zwiększenia 127 141
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 127 141
  - - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 0 9
  - - naliczone odsetki od pożyczek 77 8
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 50 66
  - - umowy leasingowe 0 58
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3. Zmniejszenia 141 109
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 141 109
  - - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 9 25
  - - naliczone odsetki od pożyczek 8 25
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 66 0
  - - umowy leasingowe 58 31
  - -skutki wyceny instrumentów finansowych 0 28
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 127 141
  a) odniesionej na wynik finansowy 127 141
  - - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 0 9
  - - naliczone odsetki od pożyczek 77 8
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 50 66
  - - umowy leasingowe 0 58
  b) odniesionej na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
  - zmiany stawek podatkowych
  - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

  Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
  - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  (WG TYTUŁÓW)
  w tys.
  2009 2008
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  (WG TYTUŁÓW)
  w tys.
  2009 2008
  a) stan na początek okresu 149 149
  - - niewykorzystane urlopy 149 149
  b) zwiększenia (z tytułu) 151 0
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 151 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 149 0
  - - niewykorzystane urlopy 149 0
  e) stan na koniec okresu 151 149
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 151 0
  - - niewykorzystane urlopy 0 149

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2009 2008
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 2 956 0
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 2 728 0
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 228 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 2 956 0
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 2 728 0
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 228 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2009 2008
  a) stan na początek okresu 1 914 0
  - - rezerwa na nagrodę finałową AKCJA MILION 573 0
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 1 334 0
  - - rezerwa na odsetki od zobowiązań 7 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 228 1 914
  - - rezerwa na nagrodę finałową AKCJA MILION 0 573
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 0 1 334
  - - rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 7
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 228 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 1 143 0
  - - rezerwa na odsetki od zobowiązań 7 0
  - - rezerwa na nagrodę finałową AKCJA MILION 573 0
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 563 0
  e) stan na koniec okresu 999 1 914
  - - rezerwa na nagrodę finałową AKCJA MILION 0 573
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 771 1 334
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 228 0
  - - rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 7

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
  2009 2008
  a) wobec jednostek zależnych 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) wobec jednostek współzależnych 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) wobec znaczącego inwestora 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) wobec jednostki dominującej 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) wobec pozostałych jednostek 38 283 42 189
  - kredyty i pożyczki 38 283 41 662
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0
  - umowy leasingu finansowego 0 527
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem 38 283 42 189

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
  SPŁATY
  w tys.
  2009 2008
  a) powyżej 1 roku do 3 lat 6 997 7 167
  b) powyżej 3 do 5 lat 7 387 7 232
  c) powyżej 5 lat 23 899 27 790
  Zobowiązania długoterminowe, razem 38 283 42 189

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej w tys. 38 283 42 189
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 38 283 42 189

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław 14 530 10 360 WIBOR 1M + 1,25% 30.01.2020 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach, weksel własny in blanco poręczony przez ESM LOGISTICS S.A., cesja praw z gwarancji dobrego wykonania
  Fortis Bank Polska S.A. Warszawa 33 000 27 923 WIBOR 1M + 1,2% 30.12.2021 hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na wszystkich maszynach/urządzeniach/wyposażeniu, przewłaszcenie ich oraz przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja generalna z tyt. wszystkich przyszłych wierzytelności zobowiązanie ESM LOGISTICS S.A.,
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys.
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne


  Spółka nie emitowała dłużnych papierów
  wartościowych.  Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
  2009 2008
  a) wobec jednostek zależnych 1 734 2 229
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 734 2 087
  - do 12 miesięcy 1 734 2 087
  - powyżej 12 miesięcy 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 142
  - leasing 0 142
  b) wobec jednostek współzależnych 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) wobec jednostek stowarzyszonych 106 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 106 0
  - do 12 miesięcy 106 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) wobec znaczącego inwestora 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) wobec jednostki dominującej 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) wobec pozostałych jednostek 115 232 165 966
  - kredyty i pożyczki, w tym: 43 650 59 703
  - długoterminowe w okresie spłaty 5 852 3 378
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 13 258 15 585
  - - leasing 0 447
  - - wycena instrumentów finansowych 0 8 053
  - - umowa zapłaty zobowiązań 2 249 7 047
  - - zobowiązania z tytułu akredytyw 9 796 0
  - - zobowiązania z tytułu gwarancji 1 213 0
  - - warrant 0 38
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 54 783 84 923
  - do 12 miesięcy 54 783 84 923
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 164 18
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 269 5 299
  - z tytułu wynagrodzeń 107 426
  - inne (wg tytułów) 1 12
  - - wpłaty niezidentyfikowanych klientów 0 7
  - - potrącenia z wynagrodzeń 1 5
  h) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 117 072 168 195

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2009 2008
  a) w walucie polskiej w tys. 117 066 111 929
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 6 56 266
  b1. w walucie w tys. USD 2 7 977
  po przeliczeniu na tys. zł 6 23 626
  - w tys. EUR 0 7 823
  0 32 640
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 117 072 168 195

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  Bank DnB NORD Polska S.A. Warszawa 20 000 19 657 wibor 1M plus 0,55 % 24.06.2009 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach,niepotwierdzona cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
  Bank DnB NORD Polska S.A. Warszawa 6 000 3 621 wibor 1M plus 3,00 % 24.06.2009 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach,niepotwierdzona cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, hipoteka zwykła łączna, poręczenie
  Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 17 000 2 905 wibor 1T plus 1,5 % dla PLN, libor 1M plus 1,5 % dla USD, euribor 1M plus 1,5 % dla EUR 05.06.2009 zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczenia zastawionego majątku, niepotwierdzona cesja należności dłużników , pełnomocnictwo
  Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław 4 000 1 368 wibor 1M plus 0,7 % 13.09.2009 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polis ubezpieczenia zastawionego majątku, weksel in blanco poręczony przez ESM LOGISTICS S.A.
  Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław 1 267 1 267 wibor 1M plus 1,25 % 30.01.2020 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach, weksel własny in blanco poręczony przez ESM LOGISTICS S.A., cesja praw z gwarancji dobrego wykonania
  Fortis Bank Polska S.A. Warszawa 4 584 4 584 wibor 1M plus 1,2 % 30.12.2021 hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na wszystkich maszynach/urządzeniach/wyposażeniu, przewłaszcenie ich oraz przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja generalna z tyt. wszystkich przyszłych wierzytelności zobowiązanie ESM LOGISTICS S.A.,
  PKO BP S.A. Warszawa 10 000 10 248 wibor 1M plus 1,2 % 28.10.2011 weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys.
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne


  Spółka nie emitowała dłużnych instrumentów
  finansowych.  Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
  2009 2008
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2009 2008
  a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 762 369
  - długoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 1 762 369
  - faktury zaliczkowe 1 762 369
  b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0
  - długoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 762 369

  Nazwa arkusza: WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


  21.10.2009 r. WZA Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
  zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15 mln zł, w ramach której Zarząd
  dokonał emisji 50 mln akcji i pozyskał 5 mln zł 29.11.2009 roku. Akcje
  zostały zarejestrowane w KRS przez właściwy Sąd 14.01.2010 roku, oraz
  podwyższeniu kapitału warunkowego o kwotę nie wyższą niż 1,832 mln zł w
  ramach, której 12.02.2010 roku Zarząd dokonał emisji warrantów
  uprawniających do objęcia 5,10 mln akcji na łączna wartość 510 tys. zł z
  terminem wykonania do 30.04.2010 roku.25.11.2009 WZA podjęło uchwałę
  w sprawie podwyższenia kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 698
  250 złotych poprzez emisję nie więcej niż 6 982 500 akcji, w ramach
  której 12.02.2010 roku zostały wyemitowane warranty uprawniajace do
  objęcia 2 705 200 akcji na łączną wartość 270 520 złotych w terminie do
  30.04.2010 roku oraz 02.03.2010 dokonano emisji 3 277 300 akcji na
  łączną wartość 327 730 złotych.Z
  tytułu wyemitowanych warrantów Spółka pozyskała kwotę 7 805,20 złotych.
  Przeprowadzone emisje mają skutek antyrozwadniający i mogą w przyszłości
  prowadzić do rozwodnienia zysku przypadajacego na jedną akcję.
  Do liczby akcji zwykłych i rowodnionej liczby akcji doliczona została emisja
  50 000 000 akcji zarejestrowana w dniu 14.01.2010 roku.  Zysk na jedną akcję = zysk netto roku obrotowego / liczba akcji zwykłych
  Strata netto za okres 01.01.2009-31.12.2009 -110.208 tys. złotych
  Liczba akcji zwykłych 59.310.000
  Strata na jedną akcję -1,86
  Rozwodniona liczba akcji 59.310.000
  Rozwodniony strata na jedną akcję zwykłą -0,90
  Kapitał własny na dzień 31.12.2009 roku -53.551 tys. złotych
  Liczba akcji zwykłych 59.310.000
  Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą -1,86
  Rozwodniona liczba akcji 59.310.000
  Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą -0,90
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
  2009 2008
  a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 16 400 16 400
  - od jednostek zależnych 16 400 16 400
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) pozostałe (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek zależnych 0 0
  - w tym: od jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: od znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: od jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek zależnych 0 0
  - w tym: od jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: od znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: od jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 16 400 16 400

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
  2009 2008
  a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 690 690
  - na rzecz jednostek zależnych 690 690
  - na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - na rzecz jednostki dominującej 0 0
  b) pozostałe (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 690 690

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
  2009 2008
  - sprzedaż usług 10 741 19 910
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 908 3 553
  - sprzedaż wyrobów gotowych 17 143 47 103
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 27 884 67 013
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 908 3 553

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
  2009 2008
  a) kraj 21 818 33 397
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 908 3 553
  - sprzedaż usług 7 411 13 320
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 908 3 553
  - sprzedaż usług 14 407 20 077
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  b) eksport 6 066 33 616
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - sprzedaż usług 3 330 6 590
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - sprzedaż usług 2 736 27 026
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 27 884 67 013
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 908 3 553

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
  2009 2008
  - towary 131 981 572 689
  - w tym: od jednostek powiązanych 9 099 1 933
  - materiały 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 131 981 572 689
  - w tym: od jednostek powiązanych 9 099 1 933

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
  2009 2008
  a) kraj 113 486 555 865
  - w tym: od jednostek powiązanych 9 099 1 933
  - towary 113 486 555 865
  - w tym: od jednostek powiązanych 9 099 1 933
  - materiały 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  b) eksport 18 495 16 824
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - towary 18 495 16 824
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - materiały 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 131 981 572 689
  - w tym: od jednostek powiązanych 9 099 1 933

  Nazwa arkusza: KOSZTY WEDŁUG RODZAJU


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
  2009 2008
  a) amortyzacja 4 725 2 579
  b) zużycie materiałów i energii 16 766 44 875
  c) usługi obce 14 454 27 748
  d) podatki i opłaty 1 148 348
  e) wynagrodzenia 4 184 6 720
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 554 1 071
  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 765 4 874
  - - najem, dzierżawa, czynsze 0 0
  - - ubezpieczenia majątkowe 328 537
  - - podróże służbowe 146 245
  - - reprezentacja i reklama 696 1 145
  - - bonusy kwartalne 525 2 863
  - - pozostałe 70 84
  Koszty według rodzaju, razem 43 596 88 215
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -2 728 0
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -11 744 -18 058
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -14 536 -17 490
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 044 52 667

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY OPERACYJNE


  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
  2009 2008
  a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe, w tym: 12 520 3 699
  - - rozwiązane odpisy na należności 9 810 235
  - - nadwyżki z inwentaryzacji 237 722
  - - zwrot kosztów sądowych 30 19
  - - dostawy otrzymane nieodpłatnie 214 350
  - - korekty cen od dostawców zagranicznych 46 342
  - - otrzymane odszkodowania 340 1 411
  - -odpisane zobowiązania 37 11
  - - otrzymane nieodpłatnie aktywa 1 13
  - - przychody z pozostałej sprzedaży 514 36
  - - pozostałe 1 31
  - - rozwiązane odpisy na towary 636 529
  - - rozwiązane odpisy na środki trwałe 75 0
  - - rozwiązane odpisy na korekty 430 0
  - - rozwiązane rezerwy na urlopy 149 0
  Inne przychody operacyjne, razem 12 520 3 699

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY OPERACYJNE


  INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
  2009 2008
  a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe, w tym: 4 634 5 386
  - - niedobory z inwentaryzacji 606 933
  - - koszty postępowaniań sądowych 224 17
  - - darowizny 2 6
  - - likwidacja uszkodzonych sładników majątku obrotowego 1 250 2 129
  - - usuwanie zdarzeń losowych 347 1 582
  - - odpisanie należności umorzonych, nieściągalnych 2 27
  - - kary 208 0
  - - rezerwa na przyszłe koszty i straty 1 180 573
  - - koszt własny pozostałej sprzedaży 807 36
  - - dostawy przekazane nieodpłatnie 8 38
  - - pozostałe 45
  Inne koszty operacyjne, razem 4 634 5 386
  W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
  2009 2008
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 208
  - od jednostek zależnych 0 208
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) od pozostałych jednostek 30 50
  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 30 258

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
  2009 2008
  a) z tytułu udzielonych pożyczek 275 829
  - od jednostek powiązanych, w tym: 37 678
  - od jednostek zależnych 37 678
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  - od pozostałych jednostek 238 151
  b) pozostałe odsetki 1 049 3 516
  - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  - od pozostałych jednostek 1 049 3 516
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 324 4 345

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY FINANSOWE


  INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
  2009 2008
  a) dodatnie różnice kursowe 0 0
  - zrealizowane 0 0
  - niezrealizowane 0 0
  b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 563 0
  - na zobowiązania EASY TOUCH 563 0
  c) pozostałe, w tym: 1 888 169
  - - przekształcenie EASY TOUCH 1 159 0
  - - premie z tytułu warrantów 38 0
  - - rozwiązane odpisy na odsetki od należności 147 104
  - - na akcje WASKO i certyficaty SECUS 544 65
  Inne przychody finansowe, razem 2 451 169

  Nazwa arkusza: KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
  2009 2008
  a) od kredytów i pożyczek 7 641 4 401
  - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - dla jednostek zależnych 0 0
  - dla jednostek współzależnych 0 0
  - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
  - dla znaczącego inwestora 0 0
  - dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - dla jednostki dominującej 0 0
  - dla innych jednostek 7 641 4 401
  b) pozostałe odsetki 5 390 143
  - dla jednostek powiązanych, w tym: 1 11
  - dla jednostek zależnych 1 11
  - dla jednostek współzależnych 0 0
  - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
  - dla znaczącego inwestora 0 0
  - dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - dla jednostki dominującej 0 0
  - dla innych jednostek 5 389 132
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 13 031 4 544

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY FINANSOWE


  INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
  2009 2008
  a) ujemne różnice kursowe, w tym: 10 386 18 253
  - zrealizowane 17 562 13 249
  - niezrealizowane -7 176 5 004
  b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 1 341
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 0 1 334
  - - rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 7
  c) pozostałe, w tym: 322 418
  - - umorzone odsetki z lat poprzednich 246 193
  - - odpisy na należności z tytułu odsetek 35 197
  - - koszty otrzymanych warrantów 0 28
  - - koszty podwyższenia kapitału 41 0
  Inne koszty finansowe, razem 10 708 20 012

  Nazwa arkusza: ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki


  Spółka sporządza skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSKI NADZWYCZAJNE


  ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.
  2009 2008
  a) losowe 0 0
  b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

  Nazwa arkusza: STRATY NADZWYCZAJNE


  STRATY NADZWYCZAJNE w tys.
  2009 2008
  a) losowe 0 0
  b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Straty nadzwyczajne, razem 0 0

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
  2009 2008
  1. Zysk (strata) brutto -108 094 -34 340
  2. Korekty konsolidacyjne 0 0
  3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 76 833 22 570
  - - koszty nie stanowiace kosztów uzyskania przychodów 104 843 25 975
  - - koszty uzyskania przychodów nie będace kosztami rachunkowymi -1 234 -1 751
  - - przychody, które nie są zaliczane do podstawy opodatkowania -26 074 -1 516
  - - przychody podatkowe nie zaliczane do przchodów księgowych w latach ubiegłych 79 721
  - - przychody spółki komandytowej 7 196 40 656
  - - koszty uzyskania przychodów spółki komandytowej -7 977 -41 515
  4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -31 261 -11 670
  5. Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0
  6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
  7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 5 10
  - wykazany w rachunku zysków i strat 5 10
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:


  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
  2009 2008
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 2 109 -1 837
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0
  - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Podatek dochodowy odroczony, razem 2 109 -1 837

  Nazwa arkusza: ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
  2009 2008
  - ujętego w kapitale własnym 0 0
  - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0
  Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY


  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
  2009 2008
  - działalności zaniechanej 0 0
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:


  POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
  2009 2008
  - 0 0
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

  Nazwa arkusza: UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
  w tys.
  2009 2008
  - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0
  Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: PODZIAŁ ZYSKU


  Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


  Ząrząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej proponuje pokryć
  stratę za 2009 rok w wysokości 110.208 ty. złotych z zysków lat
  następnych.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSK NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


  21.10.2009 r. WZA Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
  zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15 mln zł, w ramach której Zarząd
  dokonał emisji 50 mln akcji i pozyskał 5 mln zł 29.11.2009 roku. Akcje
  zostały zarejestrowane w KRS przez właściwy Sąd 14.01.2010 roku, oraz
  podwyższeniu kapitału warunkowego o kwotę nie wyższą niż 1,832 mln zł w
  ramach, której 12.02.2010 roku Zarząd dokonał emisji warrantów
  uprawniających do objęcia 5,10 mln akcji na łączna wartość 510 tys. zł z
  terminem wykonania do 30.04.2010 roku.25.11.2009 WZA podjęło uchwałę
  w sprawie podwyższenia kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 698
  250 złotych poprzez emisję nie więcej niż 6 982 500 akcji, w ramach
  której 12.02.2010 roku zostały wyemitowane warranty uprawniajace do
  objęcia 2 705 200 akcji na łączną wartość 270 520 złotych w terminie do
  30.04.2010 roku oraz 02.03.2010 dokonano emisji 3 277 300 akcji na
  łączną wartość 327 730 złotych.Z
  tytułu wyemitowanych warrantów Spółka pozyskała kwotę 7 805,20 złotych.
  Przeprowadzone emisje mają skutek antyrozwadniający i mogą w przyszłości
  prowadzić do rozwodnienia zysku przypadajacego na jedną akcję.
  Do wyliczenia średnioważonej liczby akcji zwykłych przyjęta została emisja 50
  000 000 akcji zarejestrowana w dniu 14.01.2010 roku.  Akcje Spółki mają równe prawo udziału w zysku netto danego okresu.
  Zysk/Strata na jedną akcję = zysk netto roku obrotowego / średnia ważona liczba akcji zwykłych.
  Zysk/Strata netto za okres 01.01.-31.12.2009 -110.208 tys.złotych
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 13.556.575
  Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą -8,13 złotych
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

  W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

  W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

  W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
  Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 01.01.2009 - 31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008
  1. Środki pieniężne w kasie 18 498
  2. Środki pieniężne w banku, w tym: 224 2 791
  3. Inne środki pieniężne, w tym: 0 911
  Środki pieniężne, razem 242 4 200
  Specyfikacja do pozycji "pozostałe" w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych 01.01.2009 - 31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008
  1. Pozostałe pozycje działalności operacyjnej, w tym: 0 43
  Różnica pomiedzy wartością netto srodków trwałych w leasingu a wartością zobowiązań z tytułu leasingu 0 43
  Nieodpłatnie otrzymany środek trwały
  2. Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym: 1 654 -3 129
  Spłacone pożyczki krótkoterminowe 2 937 7 351
  Premia za warranty 0 38
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe -530 -9 000
  Udzielone zaliczki na akcje -396 -1 490
  Premia za warranty 0 -28
  Zaliczki na zakup środków trwałych -357 0
  2. Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym: 5 264 7 047
  Umowa zapłaty zobowiązań -4 712 7 047
  Gwarancja bankowa 1 145 0
  Akredytywy 8 831 0
  Plik Opis
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
  2009 2008
  Zysk (strata) netto
  Korekty razem
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  Amortyzacja
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
  Zmiana stanu rezerw
  Zmiana stanu zapasów
  Zmiana stanu należności
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  Inne korekty
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

  Nazwa arkusza: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


  W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

  1. Informacje o instrumentach finansowych
  1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
  a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
  c) pożyczki udzielone i należności własne
  d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

  1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
  1.2.1. Należy zamieścić:
  a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
  - zakres i charakter instrumentu
  - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
  - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
  - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
  - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
  - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
  - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
  - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
  - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
  - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
  - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
  - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
  - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
  - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
  b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

  c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

  d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

  e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
  - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
  - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

  f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
  - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
  - koncentracji ryzyka kredytowego
  1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

  1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
  a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

  b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

  1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
  a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

  b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

  1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

  1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

  1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy

  1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

  1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis rodzaju zabezpieczeń
  b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
  c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

  1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
  b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
  c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

  1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
  a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
  b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
  c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
  2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

  3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

  4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

  5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

  6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

  7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

  7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
  a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
  b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
  c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

  8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
  a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
  b) procentowym udziale
  c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
  e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
  f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
  g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

  9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

  10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
  11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

  11a. Informacje o:
  a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
  b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
  ­ badanie sprawozdania finansowego
  ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
  ­ usługi doradztwa podatkowego
  ­ pozostałe usługi
  c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

  12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

  13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

  14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
  15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

  16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

  17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
  20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
  - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
  - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

  21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
  - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
  22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

  Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
  Plik Opis
  Dodatkowe informacje i objaśnienia 2009.pdf Dodatkowe informacje i objaśnienia 2009.pdf DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-04-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-04-30 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-04-30 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-04-30 Małgorzata Skorupa Dyrektor ds konsolidacji i podatków grupy kapitałowej

  Identyfikator raportu4wn05mpnl1
  Nazwa raportuSA-R
  Symbol raportuSA-R
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-04-30
  Rok bieżący2009
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.