Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-07-05
Raport bieżący nr 56/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółki Akcyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 508/12 na mocy której, na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, postanowił o zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych 49.666.729 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 1/ 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji serii A, 2/ 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji serii C, 3/ 8.216.224 (osiem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcje serii G1, 4/ 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii I, 5/ 11.544.930 (jedenaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji serii L, 6/ 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcje serii U, i oznaczeniu ich kodem PLPRNTC00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLPRNTC00017. Zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu. Informacja o zarejestrowaniu akcji pod kodem PLPRNTC00017 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Uchwała Nr 508/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszła w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-07-05 
Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński 2012-07-05 
Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: pronox@pronox.com
www: www.pronox.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613