o RB: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
 • Data: 2012-04-03


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 33 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-04-03
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 24.785.743,00 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote) i dzieli się na 247.857.430 (dwieście czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 250.434.043 (dwieście pięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące czterdzieści trzy). Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku wydania akcjonariuszowi 10.544.930 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-04-03 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-04-03 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułPodwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-04-03
  Rok bieżący2012
  Numer33
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.