o RB: Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego.
 • Data: 2010-12-31


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 60 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-12-31
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  W dniu 30 grudnia 2010 roku Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) mając na względzie zawarcie umów objęcia akcji serii J Spółki zaoferowanych inwestorom w ramach przeprowadzonej oferty prywatnej, działając w trybie przepisu art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Uchwały numer 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku, złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego o objęciu w wyniku subskrypcji prywatnej 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w rezultacie czego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych) oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki wskazanego w § 4 ust. 1 Statutu. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.590.748,00 zł (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na 125.907.480 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-12-31 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-12-31 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułOświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-12-31
  Rok bieżący2010
  Numer60
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.