RB: Warunkowe przyjęcie do depozytu oraz warunkowa rejestracja akcji oraz praw do akcji w KDPW
 • Data: 2007-04-25


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-04-25
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Warunkowe przyjęcie do depozytu oraz warunkowa rejestracja akcji oraz praw do akcji w KDPW
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2007 roku otrzymał Uchwałę
  Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 23 kwietnia 2007 roku, w której
  Zarząd Krajowego Depozytu postanowił:

  1. Przyznać Spółce Pronox Technology S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów
  Wartościowych w typie Emitent,
  2. Przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
  a) 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
  serii A1, B, C1 oraz D spółki Pronox Technology S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
  groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLPRNTC00017, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do
  obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
  b) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E
  spółki Pronox Technology S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  emitowanych na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology
  S.A. z dnia 2 listopada 2006 r. oraz oznaczyć je kodem PLPRNTC00025, pod warunkiem dojścia
  do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust.3;
  c) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki
  Pronox Technology S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na
  podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. z dnia 2
  listopada 2006 r. oraz oznaczyć je kodem PLPRNTC00017, pod warunkiem wpisania do rejestru
  przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Pronox Technology S.A. dokonanego w
  drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust.4 i 5.

  Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B,
  C1 spółki Pronox Technology S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch
  dni od dnia złożenia przez spółkę Pronox Technology S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów
  potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

  Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii
  E spółki Pronox Technology S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch
  dni od dnia złożenia przez spółkę Pronox Technology S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów
  potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii E do skutku.


  Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c praw do akcji zwykłych na okaziciela serii
  E spółki Pronox Technology S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch
  dni od dnia złożenia przez spółkę Pronox Technology S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów
  potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze
  przedsiębiorców.

  W przypadku wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie akcji, o których mowa w
  ust. 1 pkt 2 lit. a albo wyłącznie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie
  pod kodem PLPRNTC00017 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia
  decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą
  ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do
  obrotu na tym rynku.

  Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B, C1 oraz D pod kodem
  PLPRNTC00017, zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem
  PLPRNTC00025 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o
  zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji oraz o zarejestrowaniu akcji zwykłych
  na okaziciela serii E pod kodem PLPRNTC00017 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem,
  będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-04-25 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu