o RB: Wypowiedzenie umów kredytowych.
 • Data: 2009-06-25


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 26 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-06-25
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wypowiedzenie umów kredytowych.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wypowiedział ze skutkiem na dzień 24 czerwca 2009 r. Umowę o Limit Kredytowy nr 21/2005 zawartą pomiędzy Spółką i Bankiem w dniu 2 marca 2005 r. oraz Umowę o Kredyt Nieodnawialny nr 894/114/2009 zawartą w dniu 26 marca 2009 r. Wypowiedzenie Umów nastąpiło w związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Zadłużenie Spółki wobec Banku z tytułu kredytów udzielonych na podstawie przedmiotowych Umów na dzień 24 czerwca 2009 r. wynosiło odpowiednio 18.286.028,94 zł. i 3.297.233,39 zł. W wyniku wypowiedzenia Umów Spółka jest zobowiązana do spłacenia zadłużenia wraz z odsetkami w dniu ich wygaśnięcia.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-06-25 Maciej Sosiński Prezes Zarządu
  2009-06-25 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu
  2009-06-25 Mariusz Jawoszek Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWypowiedzenie umów kredytowych.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-06-25
  Rok bieżący2009
  Numer26
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.