o RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
 • Data: 2009-05-28


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 22 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-05-28
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 informuje, iż działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2009 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c

  Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą
  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008
  11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008
  12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
  13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008
  14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
  15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
  16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
  18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu
  19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
  20. Wolne wnioski
  21. Zamknięcie zgromadzenia

  Proponowana zmiana statutu Spółki:

  Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 statutu:

  "§ 4 ust 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 931.000 zł (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 9.310.000 (dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
  1) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  3) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  4) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  5) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
  6) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  7) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

  Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 statutu:

  "§ 4 ust 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 931.000 zł (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 9.310.000 (dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
  1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii A2,
  4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
  7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
  8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-05-28 Maciej Sosiński Prezes Zarządu
  2009-05-28 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu
  2009-05-28 Mariusz Jawoszek Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-05-28
  Rok bieżący2009
  Numer22
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.