RB: Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki.
 • Data: 2007-07-24


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 39 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-24
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. oświadcza, że w dniu dzisiejszym pan Dariusz Smagorowicz, Wiceprezes Zarządu Spółki złożył zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych o powzięciu w dniu 24 lipca 2007 roku informacji o przeniesieniu posiadania 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii C Pronox Technology S.A. nabytych przez niego po cenie 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję na podstawie umowy zawartej w Katowicach. Wolumen transakcji wyniósł 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-24 Artur Mrozik Prezes Zarządu