o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-12-20


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 122 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-20
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Janusza Pałuckiego (Zawiadamiający) zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 20 grudnia 2011 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej Zawiadamiający zbył na rzecz Canuela Holdings Limited 10.000.000 sztuk akcji Pronox S.A w upadłości układowej stanowiących 4,25 % kapitału zakładowego Spółki i dających 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,20 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 0,85 zł za sztukę. Przed realizacją powyższej transakcji Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 10.000.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 4,25 % kapitału zakładowego Spółki i dawały 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 4,20 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej transakcji Zawiadamiający nie posiada bezpośrednio akcji Pronox S.A. w upadłości układowej. Ponadto Zawiadamiający poinformował, że podmiot, którego jeste jedynym udziałowcem, tj. PREDIN INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w 05-509 Józefosław, ul. Ogrodowa 32A, wpisany przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy - KRS w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107264, NIP 526-004-00-51, REGON: 010007945 posiada 9.705.200 akcji zwykłych spółki Pronox S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, które stanowią 4,12 % kapitału zakładowego Spółki i dają 9.705.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 4,08 % głosów na walnym zgromadzeniu. Przed realizacją powyższej transakcji bezpośrednio i pośrednio poprzez PREDIN INWEST Sp. z o.o. Zawiadamiający posiadał 19.705.200 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 8,37 % kapitału zakładowego Spółki i dawały 19.705.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 8,28 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej transakcji pośrednio poprzez PREDIN INWEST Sp. z o.o. Zawiadamiający posiada 9.705.200 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowią 4,12 % kapitału zakładowego Spółki i dają 4,08 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 9.705.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Zawiadamiający oświadczył, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-12-20 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-12-20
  Rok bieżący2011
  Numer122
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.