o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2010-12-15


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 54 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-12-15
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Ireneusza Króla - Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 160, że w dniu 15 grudnia 2010 roku Centrozap S.A. w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3) Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów przejął na własność od dwóch zastawców:
  - 15.000.000 sztuk akcji zwykłych niezdematerializowanych na okaziciela spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej oraz
  - 16.500.000 sztuk akcji zwykłych niezdematerializowanych na okaziciela spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Rozliczenie powyższych transakcji odbyło się po cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję.
  Ponadto pan Ireneusz Król poinformował, iż w dniu dzisiejszym została zawarta pozagiełdowa transakcja kupna przez Centrozap S.A. akcji spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, na podstawie której Centrozap S.A. nabył 16.500 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych, po cenie 1,65 zł za jedną akcję. Akcje te stanowią 0,02 % kapitału zakładowego Spółki i dają 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed wskazanymi transakcjami Centrozap S.A. posiadał 33.599.180 sztuk akcji na okaziciela Pronox Technology S.A., stanowiących 32,65 % kapitału zakładowego Spółki i dających 33.599.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,85 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po zawarciu transakcji wskazanych w niniejszym zawiadomieniu Centrozap S.A. posiada 65.115.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., stanowiących 63,28 % kapitału zakładowego Spółki i dających 65.132.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,75 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  1) 65.099.180 to akcje na okaziciela stanowiące 63,26 % kapitału zakładowego Spółki, dające 65.099.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 61,71 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,02 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż nabywca akcji Pronox Technology S.A. – spółka Centrozap S.A. jest blisko związana z osobą pana Ireneusza Króla w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy. Pan Ireneusz Król zasiada w organach zarządzających obu spółek.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-12-15 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-12-15 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-12-15
  Rok bieżący2010
  Numer54
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.