o RS:
 • Data: 2011-03-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 6 załączniki
 • List_Prezesa.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Skonsolidowane_sprawozdanie_2010_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PT_GK_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_Pronox_technology.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2010
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2011-03-21
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  REVISION-KATOWICE Sp. z o.o.
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2010 2009 2010 2009
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 598 201 342 12 386 46 386
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 643 -82 315 -4 656 -18 964
  III. Zysk (strata) brutto -22 696 -110 307 -5 668 -25 413
  IV. Zysk (strata) netto -22 914 -112 736 -5 722 -25 972
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 220 23 830 -804 5 490
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 073 -5 749 6 012 -1 324
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 998 -21 398 -5 244 -4 930
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -145 -3 317 -36 -764
  IX. Aktywa razem 61 504 170 631 15 530 41 534
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 942 227 394 36 094 55 351
  XI. Zobowiązania długoterminowe 26 688 41 374 6 739 10 071
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 116 254 186 020 29 355 45 280
  XIII. Kapitał własny -81 438 -56 763 -20 564 -13 817
  XIV. Kapitał zakładowy 12 591 931 3 179 227
  XV. Liczba akcji 125 907 480 125 907 480 125 907 480 125 907 480
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  List Prezesa.pdf List Prezesa.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
  Skonsolidowane sprawozdanie 2010 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie 2010 rok.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2010 ROK

  Sprawozdanie Zarządu z działalności PT GK 2010.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PT GK 2010.pdf
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2010 ROKU

  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania GK.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania GK.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania GK.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania GK.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  GK Pronox technology.pdf GK Pronox technology.pdf RAPORT I OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-03-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-03-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2011-03-21 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-03-21 Małgorzata Skorupa Dyrektor ds konsolidacji i podatków grupy kapitałowej

  Identyfikator raportuyk911fg691
  Nazwa raportuRS
  Symbol raportuRS
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-03-21
  Rok bieżący
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.