o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2010-12-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 56 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-12-21
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Dariusza Smagorowicza zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu przysługującego mu udziału ponad 10 % w ogólnej liczbie głosów w Pronox Technology Spółce Akcyjnej w upadłości układowej w wyniku zbycia akcji na rynku giełdowym oraz przejęcia w dniu 15 grudnia 2010 roku akcji przez zastawnika w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3) Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Rozliczenie przejęcia nastąpiło po cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję. Po realizacji przedmiotowych transakcji pan Dariusz Smagorowicz posiada łącznie 10.744.814 sztuk akcji Spółki uprawniających do 12.039.628 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Powyższe akcje stanowią 10,44 % kapitału zakładowego Spółki i 11,41 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Uprzednio pan Dariusz Smagorowicz posiadał 25.767.014 sztuk akcji Spółki, uprawniających do 27.061.828 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, co stanowiło 25,04 % kapitału zakładowego Spółki i 25,65 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-12-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-12-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-12-21
  Rok bieżący2010
  Numer56
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.