oRB: Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

PAP
Data: 2019-01-31

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-31
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie] podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Raporty roczne:
- Jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.
- Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Raporty kwartalne:
- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2019 r. – 30 maja 2019 r.
- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 29 listopada 2019 r.

Raport półroczny:
- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 30 września 2019 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2019 r. w związku z zamiarem przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową uwzględniającą informacje określone w § 66 ust. 1–4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi Inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48 32 797 09 00
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-31 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.
Sektor Usługi Inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48 32 797 09 00
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2019-01-31
Rok biezacy 2019
Numer 2
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.