oRB: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

PAP
Data: 2019-03-28

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Regnon S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 28 marca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 266/2019 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Regnon S.A. Zawieszenie obrotu od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. zostało dokonane z uwagi na zakwalifikowanie akcji Emitenta po raz dziesiąty z rzędu do segmentu Lista Alertów oraz brak podjęcia działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości.
Zważywszy na powyższe, Emitent oświadcza, że w dniu 19 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie m.in. zmiany Statutu Regnon S.A. uchwalonej w dniu 10 września 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, na mocy której, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, ustaliło nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł [sto złotych] każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł [dziesięć złotych] każda akcja oraz zmniejszyło proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że 10 [dziesięć] akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł [dziesięć złotych] każda akcja, zostanie wymienionych na 1 [jedną] akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł [sto złotych]. Do chwili publikacji niniejszego raportu zmiana Statutu Spółki objęta przedmiotowym wnioskiem nie została przez Sąd zarejestrowana.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-28 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2019-03-28
Rok biezacy 2019
Numer 4
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.