oRB: Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki.

PAP
Data: 2019-04-18

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-18
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przepisami § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r. poz. 757] Zarząd Regnon Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę Statutu Spółki wprowadzoną Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 47 720 400,00 zł i dzieli się na 477 204 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Emitenta wynosi 477 204.

Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
1] 62 267 [sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem] akcji zwykłych imiennych serii N, 2] 414 937 [czterysta czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem] akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Aktualna treść §4 Statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47 720 400,00 zł [czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych] i dzieli się na 477 204 [czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście cztery] akcje o wartości nominalnej 100,00 zł [sto złotych] każda, w tym:
1] 62 267 [sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem] akcji zwykłych imiennych serii N,
2] 414 937 [czterysta czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem] akcji zwykłych na okaziciela serii O.
2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 579 030,00 zł [trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych], poprzez emisję nie więcej niż 357 903 [trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzy] akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 100,00 zł [sto złotych] każda, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej [kapitał docelowy] dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 31 maja 2019 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie."

Uchwalona i zarejestrowana zmiana Statutu Emitenta jest pierwszym elementem podjętych przez Spółkę działań zmierzających do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd realizuje działania w efekcie których usunięte zostaną przesłanki kwalifikacji Spółki do segmentu Lista Alertów GPW w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2018 r ustaliło nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł [sto złotych] każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł [dziesięć złotych] każda akcja oraz zmniejszyło proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki następuje w ten sposób, że 10 [dziesięć] akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł [dziesięć złotych] każda, zostanie wymienionych na 1 [jedną] akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł [sto złotych]. Informacje o realizacji kolejnych etapów procesu Emitent będzie przekazywał w formie raportów bieżących.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-18 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2019-04-18
Rok biezacy 2019
Numer 5
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.