oRB: Sprzedaż udziałów w jednostce zależnej.

PAP
Data: 2019-09-05

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-05
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Sprzedaż udziałów w jednostce zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Regnon S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 5 września 2019 r., na mocy umowy zawartej z Ecospirit OÜ z siedzibą w Tallinie, zbył 100 [sto] udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł [pięćdziesiąt złotych 00/100] w spółce pod firmą Konsilo sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach [Jednostka zależna], stanowiących 100 % [sto procent] kapitału zakładowego Jednostki zależnej. Zbytym udziałom odpowiada 100 [sto] głosów na zgromadzeniu wspólników Konsilo sp. z o.o., stanowiących 100 % [sto procent] głosów na zgromadzeniu wspólników. Całkowita cena sprzedaży udziałów wyniosła 9 000,00 zł [dziewięć tysięcy złotych 00/100]. Wartość zbytych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 5 000,00 zł [pięć tysięcy złotych 00/100]. W zawiązku ze sprzedażą wszystkich udziałów w Jednostce zależnej Emitent nie będzie tworzył grupy kapitałowej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-05 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Sprzedaż udziałów w jednostce zależnej.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2019-09-05
Rok biezacy 2019
Numer 11
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.