oRB: Oświadczenie Zarządu Regnon S.A.

PAP
Data: 2019-11-29

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Oświadczenie Zarządu Regnon S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do uprzednio publikowanych informacji, iż warunkiem kontynuowania działalności Regnon Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] jest wypracowanie nowej strategii biznesowej w oparciu o posiadaną przez Spółkę wiedzę i doświadczenie oraz przy wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych od przyszłego większościowego akcjonariusza, Zarząd Emitenta oświadcza, że zważywszy na znaczne opóźnienie realizacji uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2018 r. procesu scalenia akcji Spółki, w ramach którego do chwili obecnej niestety nie została zawarta umowa o likwidację niedoborów scaleniowych, a tym samym nie zaistniały warunki do nabycia przez potencjalnego inwestora akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie znaczącego udziału w kapitale zakładowym, Zarząd Spółki postanowił o podjęciu działań zmierzających do wszczęcia postępowania likwidacyjnego Emitenta. Zarząd Regnon Spółka Akcyjna podkreśla, że po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, priorytetowym celem planu rozwoju Spółki stało się rozpoczęcie działalności w nowych obszarach gospodarczych przy udziale nowych inwestorów. Istotnym elementem wykonania planu było doprowadzenie przez Zarząd Spółki do przywrócenia obrotu akcjami Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nastąpiło na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w której postanowiono o notowaniu akcji spółki Regnon S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. Drugim kluczowym elementem działań było ograniczenie zmienności kursu akcji, któremu służyła wspomniana wyżej, podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2018 r., uchwała w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, na mocy której ustalono nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł każda akcja oraz zmniejszono proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki winno nastąpić w ten sposób, że 10 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł każda, zostaje wymienionych na 1 akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł. Zmiana Statutu Emitenta w przedmiotowym zakresie została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 kwietnia 2019 r., przy czym do dnia dzisiejszego z przyczyn niezależnych od Spółki, proces scalenia akcji nie został sfinalizowany.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Oświadczenie Zarządu Regnon S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2019-11-29
Rok biezacy 2019
Numer 14
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.