oRB: Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

PAP
Data: 2017-10-04

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-04
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przepisem § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133 z późn. zm.] Zarząd Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 25 września 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała Firmę Księgową mgr Antoni Tekieli z siedzibą w Krakowie ul. Kobierzyńska 139b do przeprowadzenia:

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarto na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. Firma Księgowa mgr Antoni Tekieli została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 626. Podmiot nie prowadził w latach ubiegłych przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-04 Krzysztof Jaworski Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2017-10-04 Jarosław Podolski Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2017-10-04
Rok biezacy 2017
Numer 15
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.