oRB: Zmiana składu Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.

PAP
Data: 2019-12-30

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-30
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Zmiana składu Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji [Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 4 oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej, w związku ze złożonymi rezygnacjami, Pana Jacka Jaruchowskiego pełniącego uprzednio funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panią Aleksandrę Bełdygę pełniącą uprzednio funkcję Członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 grudnia 2019 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej również Pana Zbigniewa Bombika pełniącego dotychczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Patryka Urbanowicza pełniącego dotychczas funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2019 r. powołało do Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji Pana Ziemowita Bagłajewskiego, Panią Annę Jasinowicz, Panią Justynę Majchrowicz oraz Pana Jerzego Rychlewskiego. Informacje o których mowa w § 10 pkt 4-6 ww. Rozporządzenia Spółka przekaże w formie raportu bieżącego bezzwłocznie po ich otrzymaniu od Członków Rady Nadzorczej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-30 Barbara Konrad-Dziwisz Likwidator


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Zmiana składu Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2019-12-30
Rok biezacy 2019
Numer 17
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.