oRB-W: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.

PAP
Data: 2020-08-07

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RG_WZA_2020826_uzupelnienie_projekty_uchwal.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 17 / 2020
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  REGNON S.A.
  Temat
  Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Regnon S.A. w likwidacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2020 roku UAB "INCH Baltija" – Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożył w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r., następującego punktu:
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
  w efekcie czego, porządek obrad przyjmie następującą treść:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  4. Przedstawienie uchwał: a_ Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; b_ Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; c_ Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; d_ Likwidatora w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.; f_ Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Likwidatora dotyczącego pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.; g_ Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; h_ Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; i_ Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; j_ Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Przedłożone przez Akcjonariusza projekty uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  RG_WZA_2020826_uzupelnienie_projekty_uchwal.pdf Przedłożone przez Akcjonariusza projekty uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-08-07 Ziemowit Bagłajewski Przewodniczący Rady Nadzorczej


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2020-08-07
  Rok biezacy 2020
  Numer 17
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.